Обновено: събота, 21 май 2022 4:38

Нови стандарти в управлението на УНСС

Проф. Борислав Борисов е прогресивен реформатор, строител,

пазител на академичното достойнство, приемствеността и уважението

към първооснователите на Университета и неговата историческа памет и традиции.

„По делата им ще ги познаете“ (Св. Евангелие, Матей 7:20)

Проф. Борислав Борисов е първият и единствен досега избор на доцент за ректор в историята на Университета. 

Началото се слага с разработването и внедряването на цялостен комплект организационно-управленски документи, които регламентират всички дейности в УНСС и в неговите структурни звена. С приетия нов Правилник за дейността на УНСС се въвежда изцяло нова организационна структура за управление на Университета и на основните му (и на други) звена. Последователно се регламентират всички основни дейности и процеси в университета с вътрешнонормативната уредба, включваща повече от 20 самостоятелни правилници и наредби, които осигуряват цялостна и единна система за управление на всички дейности в Университета. Разработването и въвеждането на този цялостен комплект вътрешнонормативи на организационно-управленска и технологична документация издигат на качествено ново равнище управлението на Университета и във висока степен повишават неговата ефективност.

Съществени промени се извършват в организацията на учебния процес. Специалностите се обособяват по професионалните направления, одобрени за УНСС. Съответно на тях се структурират катедрите и е приета съответната нова факултетна структура на принципа на едно или повече сродни професионални направления във факултет. В учебните планове на специалностите от всяко едно професионално направление се въвежда задължителен университетски блок от дисциплини, съответстващи на характера и спецификата на професионалното направление.

Изключително тежка реформа по инициатива на ректора проф. Борислав Борисов е успешната смяна изцяло на системата за кандидатстване, оценка и прием на студентите в УНСС. По негово време е разработена и внедрена системата за единен приемен изпит (ЕПИ) в тестова форма и електронен вариант за провеждане и за оценяване веднага след полагането на теста по всяка една от приемните изпитни дисциплини. За целта е изграден уникалният за страната съвременен Тестови център с 200 компютърни работни места, на чието официално отриване през 2011 г. присъстват президентът Георги Първанов и посланикът на Австралия Н. Пр. Шийла Камерър.

Откриването на Тестовия център 

С новата система на прием се елиминира всяка възможност и смисъл от каквото и да е преписване от страна на кандидат-студентите, както и всяка проява на субективизъм при оценяването и други недобри практики при приема на студентите. На кандидатстудентите се дава възможност да полагат неограничен брой пъти предварителни тестови изпити, като за целта е изграден и специалният Център за прием на кандидатстудентски документи, който работи целогодишно. По същество това е революционна реформа при кандидатстудентския процес, извършена първо от УНСС, а след това последвана и от другите висши училища в страната. Новата система за кандидатстване, оценка и прием на студентите в УНСС започва да функционира при кандидатстването и приема на студенти за учебната 2007/2008 година.

Предприети са и други изключително сериозни стъпки към мобилизация на кадровия потенциал на УНСС за повишаване на качеството на обучение в София, като за целта поетапно се закриват всички териториално изнесени факултети в областните градове, с изключение на този в Хасково, който е преобразуван в Регионален център за дистанционно обучение. През 2007 г. е закрит и Стопанският колеж към УНСС, който по същество дублира в съдържателен план обучението и специалностите в Университета.

Откриване на компютърна зала в РЦДО - Хасково

(2004 г.)

През 2005 г. Академичният съвет приема решение за трансформация на задочната форма на обучение в дистанционно обучение, което започва да се развива с бързи темпове. За целта е създаден Центърът за дистанционно обучение и са разработени необходимите електронни платформи и учебна литература за неговото осъществяване. Усилията на целия академичен състав са мобилизирани и насочени към рязко повишаване на качеството на учебния процес на студентите в редовна форма на обучение и съпътстващото го дистанционно електронно обучение.

Резултатите не закъсняват. Всички давани акредитационни оценки на УНСС през тези години са най-високите за страната, което на практика е официалното признание, че Университетът е най-доброто висше училище в системата на висшето образоване в страната. За високия престиж на УНСС говори и фактът, че през тези години за едно място в Университета кандидатстват по 12 – 14 души, което е недостижима бройка за другите висши училища. И този висок брой кандидат-студенти за едно място в Университета е при положение, че с Решението на АС № 10/22.02.2006 г. се въвежда „минимален бал за кандидатстване в УНСС от 8 (осем) единици, образуван като сума от оценките от двата балообразуващи предмета от дипломата за средно образование за съответното професионално направление и специалност.

Откриване на компютърни зали в Университетската бибилиотека (2006 г.)

Признание за високия авторитет и за водещото място на УНСС в университетската система в страната е фактът, че през 2008 г. за първи път от създаването на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България за негов председател е избран ректор на УНСС в лицето на проф. Борислав Борисов. Тази престижна и отговорна длъжност проф. Борисов заема два мандата за периода 2008 – 2012 г.

До края на първото десетилетие на ХХI век се извършват мащабно строителство и преустройство на съществуващата материално-техническа база в Университета. В резултат основно са ремонтирани всички стари и са създадени нови аудитории, за тях е осигурена мултимедийна техника. Напълно обновени по впечатляващ начин са аула „Максима“ и СК „Бонсист“, изградени са изцяло нови: Голяма конферентна зала, Малка конферентна зала, Факултетна заседателна зала, актова зала „Тържествена“, зала „Вечерна“, Център за прием на документи, впечатляващ съвременен Тестови център; напълно обновени са залите „Научни съвети“ и „Обедна“, а административният корпус на Ректората е разширен с ново западно крило.

Откриване на Малка и Голяма конферентни зали (2006 г.)
Откриване на зала „Тържествена“ (2009 г.)

Ремонтирани са също кабинетите на преподавателския и на административния персонал, като за тях е осигурено всичко необходимо за съвременния интериор. Ремонтирани са хидроизолацията, електрическата инсталация, топлопреносната мрежа. Цялостно е сменена дограмата на сградата, подменен е автомобилният парк. Преобразувано, озеленено и поддържано е парковото пространство и т.н. Създадени са по-добри условия и комфортна атмосфера за творческа работа, а това направи УНСС един модерен европейски университет. Почти изцяло е обновена почивната база в с. Равда, в която освен за почивка са създадени необходимите работни условия за провеждане на съвещания, разширени академични съвети, конференции и други научни и служебни прояви.

Откриване на кабинет на катедра „Счетоводство и анализ“ (2008 г.)

Целева политика се провежда и по отношение на повишаването на доходите на академичния състав на Университета. От 2003 до 2011 г. възнагражденията на преподавателския състав нарастват повече от три пъти. Съществено се увеличават възнагражденията и на административния персонал.

Откриване на клон на Банка ДСК в УНСС (2005 г.)

По инициатива на ректора на УНСС проф. Борислав Борисов и с единодушната подкрепа на Академичния съвет са взети и осъществени две важни решения като израз на академично достойнство и уважение на университетската общност към нейните първостроители и историческата памет. На основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев е издигнат паметник пред официалния вход на учебното заведение. Паметникът е по проект на известния скулптор доц. Емил Мирчев и е тържествено открит на 21 май 2007 г. от ректора на Университета и от председателя на Народното събрание Георги Пирински. На церемонията с участието на Националната гвардейска част и нейния представителен духов оркестър присъстват председателят на БАН акад. Иван Юхновски, ректорът на Софийския университет проф. Боян Биолчев и др.

Една година по-късно, на 21 май 2008 г., е възстановен и поставен във вътрешния двор на Университета паметникът на Карл Маркс, чието име Университетът носи близо 40 години. През 1990 г. под силния натиск на новите политически сили ръководството на Университета е било принудено да демонтира паметника на Карл Маркс, поставен пред централния вход на УНСС като негов патрон. За нарасналия престиж и авторитет на УНСС като водещ университет в страната говори и фактът, че откриването на всяка учебна година в периода 2004 – 2011 г. става в присъствието и с участието на лица, заемащи най-високите държавни длъжност – президента Георги Първанов, премиерите Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев, Бойко Борисов, както и на много министри, държавни, политически, бизнес деятели и др. Гости на тържественото откриване на академичните години през този период са и посланиците на САЩ – Джеймс Пардю и Джеймс Уорлик, на Руската федерация – Анатолий Потапов, и др.

Успешното развитие на УНСС през този период не остава незабелязано и от европейската и световната академична общност. Така в Световната класация на бизнес университети за 2011 г. Ranking Web Of World Business Schools УНСС е класиран на изключително престижните 13-о място в Европа и 33-то място в света. Такова високо място както в европейската, така и в световната ранг листа на най-добрите университети не е постигано и досега от никой друг университет в България, в която и да е европейска или световна класация.