Обновено: вторник, 12 април 2022 17:00

Процедура по признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища

С цел изпълнение на процедурата по признаване на дипломите за ОКС „магистър“, кандидатите за обучение в образователно-научна степен „доктор“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, депозират следните документи:

1. Заявление (по образец);

2. Диплома за висше образование – копие и легализиран* превод на български език;

3. Приложение с оценки към дипломата – копие и легализиран* превод на български език;

4. Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;

5. Документ за внесена по банков път административна такса, в размер на 330,00 лв.

В случай, че дипломата за магистър на кандидата вече е призната по реда на чл. 6, т. 2 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите, се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение.

УНСС подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация (НАЦИД) документите с цел установяване на статута на образователната институция, издала дипломата и установяване на автентичността й. След получаване на отговор от НАЦИД, депозираните документи, отговарящи на изискванията, се разглеждат от Комисията за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища на УНСС. Въз основа на доклад от Комисията, Ректорът на УНСС взима решение за признаване на степен на придобито висше образование с цел продължаване на обучението в УНСС. Признатото от ректора на УНСС висше образование важи само за продължаване на обучението в УНСС и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни.

IBAN сметка на УНСС: BG03 BNBG 9661 31 001746 01

Банка: БНБ, BIC: BNBG BGSD

Титуляр: УНСС


* Документите по т. 2 и 3, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС №184 от 1958 г.