Обновено: понеделник, 16 януари 2023 11:04

Жива памет - проф. д-р Атанас Казаков

Проф. д-р Атанас Казаков е декан на Общоикономическия факултет

в периода 1990 - 1992 г. и 2010 - 2011 г.

Роден е през 1947 г. Той е бил зам.-ръководител на катедра „Политическа икономия“, председател на Научния съвет към Общоикономическия факултет, член на ФС на Общоикономически факултет, член на редколегията и редактор на трудовете „Политическа икономия“, председател на Съвета по хабилитация, ръководител от българска страна на съвместни научни проекти с университети от Варшава, Вроцлав и Краков.

Неговите научни интереси са в областта на човешки капитал, методологически проблеми на трудовия пазар, икономика на човешките ресурси, макроикономически проблеми на заетостта и безработицата, формиране и разпределение на дохода.


Проф. Атанас Казаков има издадени 130 публикации:

  • Икономикс,
  • Техническият прогрес и ефективната заетост на работната сила,
  • Човешки ресурси: Учебник за дистанционно обучение,
  • Човешкият капитал, 
  • Формиране, функциониране и инвестиционни решения.


ВИДЕОФОТОГАЛЕРИЯ