Обновено: понеделник, 16 януари 2023 11:26

Жива памет - проф. д.ик.н. Васил Манов

Проф. д.ик.н. Васил Манов е заместник-ректор

по научноизследователската работа в периода 1986 - 1990 г.

Проф. д.ик.н. Васил Манов е бил ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, директор на Института за икономически анализи, експертизи и прогнози, член на редколегията на „Научни трудове“ на УНСС и на сп. „Икономически алтернативи“, член на Научната икономическа комисия към Президиума на ВАК.


Роден е през 1941 г. в с. Долно село, област Кюстендил. 

Завършва ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на промишлеността“ (1966). Придобива научните степени „доктор“ (1979) и „доктор на науките“ (1999). Специализира във Великобритания, Германия, СССР, Полша, Унгария и Чехословакия.

Работи в Научноизследователския институт по външна търговия към Министерството на външната търговия (1972). Владее английски, френски и руски език.

Научните интереси на проф. Манов са в областта на развитието и функционирането на сложни икономически системи като обект на управление, развитието и усъвършенстването на управлението им; трансформационните процеси в икономическите системи (преход от командни към пазарни стопанства), уникалността на тези процеси и изисквания към системата за управление на икономиката; процеса на преструктуриране от икономика, базирана на индустриалните технологии, към икономика, базирана на информационните технологии – преход към икономика на знанието, към устойчивото развитие на стопанството.

Академичните длъжности, които е заемал в УНСС, както и в други академични и научни институции са: научен сътрудник в Научноизследователския плановоикономически институт на Държавния комитет за планиране (1969); главен асистент (1974); доцент (1984); професор (2001). Ръководни и други длъжности в УНСС: научен секретар на катедра „Планиране и управление на народното стопанство“, зам.-декан (1975 – 1983); декан на Факултета за обществени професии (1983 – 1986); зам.-ректор по научноизследователската работа (1986 – 1990); директор на Института за икономически анализи, експертизи и прогнози (1986); ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ (1999 – 2003); член на АС; член на ФНС на факултет „Управление и информатика“; член на редколегията на „Научните трудове на УНСС“ и сп. „Икономически алтернативи“.

Проф. Манов е бил и в някои национални и международни организации: член на СНС при ВАК по макроикономика и икономическа теория (1994 – 2001); член на Научната икономическа комисия към Президиума на ВАК (2001).

Лекционните курсове, които е водил са в областта на стратегическото макропланиране, стратегическото управление на фирмата, равновесието на икономическия растеж.

Основните му публикации са:

  • Европейското бъдеще на българската икономика (е в ума и ръцете на българина);
  • Европейската интеграция на България: уроци и предизвикателства, 2004 г.;
  • Новите реалности в икономиката и техните предизвикателства към развитието на управленската теория и практика;
  • Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, 2004 г.;
  • Прогноза за темповете и структурата на развитието на националния стопански комплекс през периода 1985 – 2000 г.;
  • Стратегия за развитието и за структурното преустройство на българската икономика до 2025 г., 2004 г. (в съавторство);
  • Уроците от българския преход за стратегията за бъдещи реформи, развитие и преструктуриране, 2001 г.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ