Обновено: понеделник, 16 януари 2023 11:01

Жива памет - проф. д.ик.н. Иванка Съйкова

Проф. д.ик.н. Иванка Съйкова е зам.-декан 

на факултет Икономическа информация

в периода 1985 - 1987 г.

Родена е през 1930 г. в София. Завършва средно образование през 1953 г. в София. Получава висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1959), специалност „Статистика“.

Придобива научните степени „доктор“ (1970) и „доктор на науките“ (1980).

Специализира в London School of Economics, Великобритания – Статистика (1966 – 1967).

Гост-професор в University of Delhi, India – "Logic and Strategy of Statistical Survey“; University of Calcutta, India – "Design of Statistical Survey“; Aalborg University, Copenhagen – "Statistics“.

Доктор хонорис кауза на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Членува в МСА.

Академичните длъжности, които е заемала в УНСС са: доцент (1971); професор (1983). Била е ръководител на катедра Статистика (по-късно „Статистика и иконометрия“) в периода 1990-1991 г., както и директор на департамент „Статистика, иконометрия и математика (1991-1993 г.).

Научните интереси на проф. Съйкова са свързани с методологията и методите на статистическото изследване.

Лекционните курсове, които е водила са: статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област; логика и стратегия на статистическото изследване; проектиране на статистически изследвания; методология и методи на емпиричните социологически изследвания; методи за стимулиране на творческото мислене.

Проф. Съйкова има издадени 93 публикации. Някой от тях са:

  • Евристиката и ние, София, Профиздат, 1989. – 159 с. (в съавторство).
  • Методология и методика на социологическите изследвания, София, Наука и изкуство, 1977.
  • Проектиране на статистически изследвания, София, ИК – УНСС, 2016.
  • Статистическото изследване: Постановка, методи, оценка на резултатите, София, Люрен,
  • 1994.
  • Статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област: Ч. 1 – 2. – София, УИ „Стопанство“, 1991.

ВИДЕОФОТОГАЛЕРИЯ