Обновено: четвъртък, 03 февруари 2022 14:14

Отдел „Разписание“

Административно обслужване по специалности

Служител, телефон, имейл

ОКС „бакалавър“
Всички направления и специалности от първи и втори  курс
ОКС „бакалавър“ – редовно обучение
 
ОКС „магистър“
Международни икономически отношения (МИО)
Управление на международни проекти
Международен бизнес
Международен бизнес с преподаване на англ. език
Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за българи
Международен бизнес с преподаване на англ. език – дуална за италианци
Международен бизнес и управление с преподаване на англ. език – „Джао Тонг“
Дигитален маркетинг
Маркетинг
Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“
Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации
Дигитални маркетингови стратегии
Албена Милева 
началник отдел
кабинет 2044
тел.: +359 2 81 95 539
ОКС „бакалавър“
Всички направления и специалности от първи и втори курс –
ОКС „бакалавър“ – редовно обучение
 
ОКС „магистър“
Финансов контрол и финансово право
Енергиен бизнес
Транспортен мениджмънт
Икономика и управление на ж.п. транспорта
Интелигентни транспортни системи
Икономика на отбраната и сигурността
Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“
Икономика на вътрешния ред
Управление на киберсигурността
Международен туризъм
Международни финанси и бизнес
Политика и бизнес
Дипломация и стратегически анализ
Национална сигурност
Мира Илиева 
главен експерт
кабинет 2044
тел.: +359 2 81 95 539
ОКС „бакалавър“ – 3 и 4 курс
Публична администрация
Бизнес администрация
Регионално развитие
Икономика на транспорта и енергетиката
Икономика на отбраната и сигурността
Икономика на търговията
Икономика на туризма
Бизнес логистика
Медии и журналистика
Медия икономика
Международни отношения
Европейска политика и икономика
Европеистика
Политология
 
ОКС „магистър“
Бизнес администрация
Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт“
Местно самоуправление
Публична администрация
Регионален бизнес и мениджмънт
Международно банкиране и финансови пазари
Търговия
Бизнес логистика и вериги на доставките
Управление на веригата на доставките
Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“
Цветанка Илиева 
главен експерт
кабинет 2043А
тел.: +359 2 81 95 468
ОКС„бакалавър“ – 3 и 4 курс
Макроикономика
Икономика
Политическа икономия
Икономика на човешките ресурси
Застраховане и социално дело
Социология
Икономическа социология и психология
Финанси
Счетоводство
Финансов контрол
Икономика с преподаване на англ. език
Финанси и счетоводство с преподаване на англ. език
Право от 1-ви до 5-ти курс
 
ОКС „магистър“
Финанси
Финансов мениджмънт
Количествени финанси
Счетоводство
Счетоводство със специализация „Финансова отчетност“
Счетоводство със специализация „Счетоводство и бизнес анализ“
Одитинг
Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на англ. език
Противодействие на корупцията
Управление и контрол на обществените поръчки
Латинка Георгиева 
старши експерт
кабинет 2043
тел.: +359 2 81 95 468
ОКС „бакалавър“ 3 и 4 курс
Индустриален бизнес
Бизнес икономика
Аграрен бизнес
Екоикономика
Мениджмънт на недвижимата собственост
Предприемачество
Интелектуална собственост и бизнес
Творчески индустрии и бизнес
Бизнес информатика и комуникации
Статистика и иконометрия
Маркетинг
Стратегическо планиране
Международни икономически отношения (МИО)
МИО с преподаване на англ. език
Бизнес информатика и комуникации с преподаване на англ. език
Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на англ. език
Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на англ. език
 
ОКС „магистър“
Застраховане и социално дело
Икономика на човешките ресурси със специализация „УЧР“
Бизнес психология и социология
Бизнес икономика
Бизнес анализи и проекти
Агробизнес и управление на територията
Бизнес с недвижими имоти
Анализ на данни със специализация софтуер
Бизнес информатика
Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи“
Големи данни и изкуствен интелект
Предприемачество със специализация „Бизнес предприемачество“
Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“
Красимира Радева 
старши експерт
кабинет 2043А
тел.: +359 2 81 95 468
ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ
В ОКС „бакалавър“ – дистанционно обучение – София и Хасково
 
ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
В ОКС „магистър“ – дистанционно обучение – Хасково
Ангелина Арабаджиева 
младши експерт
кабинет 2107 
тел.: +359 2 81 95 518
ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
В ОКС “магистър“ – дистанционно обучение София
Миглена Пешева 
младши експерт
кабинет 2107
тел.: +359 2 81 95 518