Обновено: сряда, 12 януари 2022 16:45

Условна изпитна сесия на катедра „ФВС“ и записване за спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г.

    

Уважаеми колеги,

При възникнали въпроси относно условната изпитна сесия и записването за спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г. можете да се свържете с дежурните преподаватели в периода от 12 до 28 януари между 12.00 и 13.30 часа на следния линк: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1dca690523b14cfaac8171baa26e4d58%40thread.tacv2/1641901951499?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%2216fa2e4c-eab5-4eae-bac4-147cde1db54b%22%7d