Обновено: събота, 21 април 2012 9:10

Проект PROMISE№ на проекта
SEE EoI/A/540/4.1/X
Тема на проекта
Municipal PROperty Management In South-Eastern Cities (PROMISE)
Срок на проекта
17.03.2009 – 28.02.2012
Кратко описание
Целта на проекта е да се развие цялостен инструментариум и методика, и да приложи комплексна система за ефективно управление на общинската собственост. Резултатите от проекта ще подпомогнат градовете при разработване на инструменти, формиране на стратегии и политики в отговор на стоящите пред тях предизвикателства и възможностите, предлагани от новите оперативни програми на Структурните фондове и новите европейски инициативи в областта на действие и инвестиране в обновлението на градовете, в градската инфраструктура, в предлагането на публични услуги, в подобряването на околната среда и инвестирането в социалното включване.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
1) Разработване на цялости системи за регистриране и счетоводно отчитане на общинската собственост
2) Разработване на стратегии за ефективно управление на общинската собственост
Ключови думи
Общинска собственост, Управление на собствеността, Регистър на общинската собственост, Система за счетоводно отчитане на общинската собственост
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
1) Анализ на съществуващата институционална среда
2) Създаване на система за регистриране и счетоводно отчитане на общинската собственост
3) Класификация на собствеността
4) Развитие на проекти за управление на общинската собственост
Информация за финансиращата програма
Европейски съюз, Програма „Югоизточна Европа”
Информация за допълнително финансиране
-
Обща стойност на проекта
1 458 824 евро
Сума, отпусната на УНСС по проекта
100 000 евро, от които 15 000 евро съфинансиране от МРРБ
Информация за отговорното подразделение
УНСС
Информация за партньорите по проекта
1)Унивеситет на Тесалия, Волос-Гърция – водещ партньор;
2) Агенция за развитие на община Атина – Гърция
3) Академия за икономически изследвания, Букурещ-Румъния
4) Община Букурещ – Румъния
5) Община Любляна – Словения
6) Провинция Римини - Италия
7) Институт за технологии и развитие – България
8) Столична община, София – България
9) Университет на Тирана – Албания
10) Община Тирана – Албания
11) Градско бюро за правни връзки и градска собственост, Загреб – Хърватска
12) Община Белград - Сърбия
Ръководител на проекта
Научен ръководител на проекта –
проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
Колектив (състав)
проф.д.ик.н. Пламен Мишев – административен ръководител на проекта
гл.ас. д-р Татяна Даскалова
гл.ас.д-р Стела Ралева