Обновено: четвъртък, 29 юли 2021 14:32

Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото

Обучението в магистърска степен надгражда знанията, уменията и компетенциите, придобити в бакалавърските специалности, по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските програми са по-тясно специализирани и интердисциплинарни от бакалавърските, но основната разлика между едните и другите е във фокуса върху развитието на критичното мислене на студентите. За критичното осмисляне на преподаваните концепции в магистърските курсове са важни две неща – задължителното осъществяване на изследователска работа от студентите и активното сътрудничество с преподавателите и другите студенти в програмата.

От една страна, всяка от нашите магистърски програми задължително изисква от студентите провеждането на собствени научни изследвания. С цел насърчаването им УНСС предлага възможности за включване на студенти в научноизследователските екипи, участващи в различни национални и международни проекти, и приоритетно финансира университетски проекти за научни изследвания, в чиито екипи участват студенти. Насърчава се участието на студентите в научните форуми, организирани от университета, и се осигурява възможност за публикуване на тяхното творчество. Съществува и механизъм за финансиране участието на студенти в научни форуми в чужбина.

От друга страна, за развитието на критичното мислене в магистърска степен не по-малко важни са груповата работа и сътрудничеството, включително в международна среда. УНСС заедно с шест водещи западноевропейски университети създаде Европейския университет ENGAGE.EU – един от общо 41 университети на бъдещото, които ще формират новия облик на европейското образователно и изследователско пространство през следващото десетилетие. Днес всички наши студенти са едновременно и студенти на останалите шест университета от мрежата – University of Mannheim (Германия); Tilburg University (Нидерландия); WU Vienna University of Economics and Business (Австрия); Luiss University (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия) и University Toulouse 1 Capitole (Франция). По този начин те могат да се възползват от възможностите за обучение и научни изследвания, които предлагаме съвместно с нашите партньори – физическа и онлайн мобилност, съвместни образователни и научни проекти, общи курсове за обучение, участие в международни научноизследователски екипи, работа в съвместни лаборатории и др. Допълнителни възможности за мобилност съществуват по програма Erasmus+, по която имаме сключени двустранни споразумения за обмен с над 200 университета. Международната мобилност вдъхновява студентите, дава им възможност да се учат едни от други и да сравнят начина на живот и образованието у нас и в чужбина. Това ги прави по-адаптивни, по-креативни и много по-уверени в себе си. Показателни са данните на Евростат, че 80% от студентите, които са осъществили мобилност по време на следването си, намират професионална реализация за по-малко от 3 месеца след дипломиране.

Може би най-важното за бъдещия успех на нашите студенти е винаги да помнят девиза на УНСС – „Духът прави силата!“. Той е такъв, не просто защото е истина; той е такъв, защото висок дух могат да възпитават само личности, които притежават висок дух.