Обновено: четвъртък, 12 август 2021 12:00

Допълнителен прием

Желаещите да участват в допълнителния прием за отделни незаети места могат да подават документи за кандидатстване от 2 август до 8 септември 2021 г.

Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование;
 • да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС;

или

 • да имат оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература

или

 • да са първенци от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси.

Кандидат-студентите желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на едно от следните условия:

 • успешно положен приемен изпит по чужд език;
 • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
 • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
 • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

Важно: Кандидатите за специалност „Медии и журналистика“ могат да заявят желаната специалност, само при условие, че имат успешно положен устен изпит по „Журналистика - събеседване“ от редовната изпитна сесия.

Кандидат-студентите, които са завършили средно образование и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация, и нямат положен конкурсен изпит в УНСС в т.ч. и устен изпит по „Журналистика-събеседване“ за специалност „Медии и журналистика“, подават документи и заявяват изпит/и на допълнителен прием за попълване на отделни незаети места от 10 до 17 септември 2021 година. Програмата автоматично ще Ви разпредели за ден и час на изпита/изпитите.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на кандидатстудентски документи за допълнителния прием и класиране се извършва:

За онлайн подаване на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности за участие в допълнителното класиране.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация.

Заплащането става в приложението.

За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00 до 16.00 часа или да пишете на email: webcontent@unwe.bg

 • В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково, кандидат-студентите подават следните документи:
 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).
 3. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.
 4. Състезателна карта (по образец за УНСС).
 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
 6. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.
 7. Вносна бележка за платена такса за участие в класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 50 лв.

Таксата за участие в класирането по документи  (при подаване на документи в ЦПД и РЦДО - Хасково) се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“.

От такса за участие в класиране по документи се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

8. Внесена такса за допълнителен прием и класиране не се връща.

 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или със заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.


За информация:

СПЕЦИАЛНОСТИ (шифри) – за попълване на отделни незаети места