Обновено: четвъртък, 09 февруари 2012 10:40

Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС

 • Семинар на тема „Европейска патентна конвенция 2000”, организиран от Европейската патентна академия на Европейското патентно ведомство – 13.12.2007 г.;
 • Юбилейна международна конференция „130 години от Руско-турската освободителна война (1877-1978 г.) и възстановяването на българската държавност” – 19.02.2008 г., под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов и открита от вицепрезидента Ангел Марин;
 • Международна научнопрактическа конференция „Партньорство за европейска интеграция” в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС – 29.02.2008;
 • Среща-дискусия на представители на ЕК със студенти от УНСС на тема: „Дайте своето мнение за по-ефективен бюджет на Европейския съюз” – 06.03.2008 г.;
 • Научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението” в УОБ – с. Равда – 19 -23.09.2008 г.;
 • Двудневен пътуващ семинар „Разпространение на знания в областта на индустриалната собственост в университетите” – 08.10.2008 г.;
 • Състезание – регионален финал на международното състезание по право на Европейския съюз, което се организира от Центъра за юридически науки към университета в Кеймбридж, Великобритания, и е под егидата на Съда на Европейските общности в Люксембург. Отбор от Юридическия факултет на УНСС взе участие във втората фаза на състезанието, която се проведе от 1 до 4 май в „Киево-Могилянска академия”, гр. Киев, Украйна като се класира на девето място между седемнадесет отбора и бе отличен с ораторска награда;
 • Международна конференция на тема:”Промените в труда: социална сигурност и социален диалог” (по Шеста рамкова програма) – 23.03.2009 г.;
 • Среща-дискусия „Брандът – повече от търговска марка”, организирана от катедра „Интелектуална собственост”, с участието на бранд-консултанти от водещи международни агенции, предприемачи, преподаватели и студенти – 12.05.2009 г.;
 • Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” по проект на програмата на НАТО „Мир и сигурност” – 15.05.2009 г.;
 • Заседание на ИК на Централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки” (ЦЕИ-МУ) – 28.05.2009 г.;
 • Втора международна конференция на тема: Устойчиво развитие и конкурентоспособност”, организирана от Центъра за устойчиво развитие при УНСС, с участието на 40 учени от 16 страни – 25.-26.09.2009 г.;
 • Научна конференция с международно участие „Инфраструктурна конфликтология и сигурност” – 21.10.2009 г.;
 • Кръгла маса с международно участие „Обучението по бизнес науки – съвременни предизвикателства” – 08.10.2009 г.;
 • Първа международна конференция по статистика в културата, организирана съвместно с Обсерватория по икономика на културата – 18.12.2009 г.;
 • Международна конференция по информационна сигурност, организирана съвместно с Международната федерация по обработка на информация (IFIP) – 05.03.2010 г.;  
 • Юбилейна научна конференция на тема „Управление, ефективност, интеграция – в търсене на решения”, 8.04. 2010 г.;
 • Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема: „Счетоводството – наука, практика, независимост”, под патронажа на ректора на УНСС, посветена на 90-годишнината от основаване на катедра „Счетоводство и анализ” и двадесет години от основаването на Съюза на счетоводителите в България, 20.04. 2010 г.;
 • Общо събрание на Централно- и Източноевропейската организация на агенцията за осигуряване на качество на висшето образование (CEEN), 28.05.2010 г.;
 • Международен симпозиум на тема: “Обучението по интелектуална собственост в страните в преход”, организиран от УНСС, съвместно със Световната организация за интелектуална собственост и Патентно ведомство на РБ, м. май 2010 г.;
 • Международна конференция “Интелектуална собственост и дигитализация на нематериалното културно наследство”, организирана от УНСС, съвместно със Световната организация за интелектуална собственост и Министерство на културата, м. юни 2010 г.;
 • Трета международна конференция на тема: „Европейското предприемачество като двигател за следкризисното развитие – предизвикателства и възможности”, организирана от Института за развитие на предприемачеството при УНСС и катедра  „Предприемачество”, в партньорство с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството и Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество  -  8 – 10.09. 2010 г.;
 • Кръгла маса с международно участие на тема: „Устойчивото производство и потребление в България”, 17.09.2010 г.;
 • Международна научна конференция на тема: „Приложна информатика и статистика – съвременни подходи и методи”, 25 - 26.09.2010 г., Равда;
 • Международна научна конференция на тема:„Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България”, организира от катедра „Финанси” на УНСС и катедра „Финанси и кредит” на Икономически университет, Варна, 23-25.09.2010 г., УОБ Равда;
 • Международна научна конференция на тема:„Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката”, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Икономика на съобщенията  -  7 – 8.10. 2010 г.;
 • Юбилейна международна научна конференция на тема:„Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми и перспективи”, 05.11.2010 г.;
 • Първа международна студентска научна конференция на тема:„Европейски съюз 2020”, 09.11.2010 г.;
 • Международна научна конференция на тема:„Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища.”, 22.11.2010 г.
 • Конференция с международно участие на тема: „Общата селскостопанска политика след 2013 г. в България”, 01.03.2011 г.;
 • Конференция с международно участие на тема:”Българското общество и законодателството”, УОБ Равда, м. март 2011 г.;
 • Международна научна конференция на тема: „Икономиките на балканските и източноевропейските страни”, организирана съвместно с Технологичния институт на гр. Кавала, м. май 2011 г.;
 • Международна конференция по проблемите на устойчивото развитие, 10. – 11.06.2011 г. в УОБ Равда;
 • Международна научна конференция на тема: „Накъде след кризата?(с акцент върху финансовия сектор)”, УОБ Равда, 16-19.06.2011 г., организирана съвместно от катедра „Финанси” на УНСС и катедра „Финанси и отчетност” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград;
 • VІІ международна научна конференция на младите научни работници „Икономиката на България – пътят към еврото”, 18.10.2011 г.;
 • Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век, 11.11. 2011 г.;
 • VІІІ юбилейна международна конференция на тема: „Логистиката в променящия се свят”, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Стопанска логистика, 18.11. 2011 г.;
 • Международна научна конференция на тема: „Управление на кризи (международно коопериране, хуманитарна помощ и реакции при кризи)”, 01.12.2011 г.;
 • Научна конференция с международно участие на тема: „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието”, 02.-03.12.2011 г.