Обновено: понеделник, 24 февруари 2020 16:35

доц. д-р Светла Богданова Бонева

Доц.  Светла Бонева е доктор по икономика, доцент в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти. Участвала е в международни, национални и университетски научно-изследователски проекти. Има практически опит в контрола и одита на международни проекти и програми.

Одитор CGAP[1] ( № 4567). Вътрешен одитор в публичния сектор (№2345).

Доц. д-р Светла Бонева е член на Звеното за контрол към Националния иновационен фонд и контрольор по Програмите за Европейско Териториално Сътрудничество за периода 2014-2020 г. (First Level Controller, номер на сертификата FLC BG-08). Била е одитор на националното съфинансиране на проектите, изпълнявани от български бенефициенти по „7РП“ на Европейския съюз през периода 2007 – 2013 г.

Доц. д-р Светла Бонева е член на контролния съвет на УНСС за мандатите 2016 – 2019 и 2020-2023 г.

 [1] Certified Government Audit Professional