Обновено: петък, 23 април 2021 13:46

проф. д.н. Таня Петрова Парушева

Проф. Таня Парушева е доктор на науките. Редовен преподавател е в катедра „Икономика на туризма” на УНСС. Води лекционни курсове и семинарни занятия в бакалавърска и магистърска степен по дисциплините „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Социална психология и туристическо поведение”, „Културен туризъм”, „Глобализация в туризма” и „Управление на свободното време”. Ръководител е на магистърски програми „Международен туризъм” и „Туристически бизнес”.

Научните интереси на проф. д.н. Парушева са в областта на глобализацията в туризма, културния туризъм и др. Автор е на монографии, студии, статии, доклади и учебници на 6 езика. Участва в национални и международни проекти. Специализирала е в Гърция, Франция, Испания, Турция и Словения.

Проф. д.н. Таня Парушева е зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата” (2007 – 2015 г.), член на Програмния съвет по НИД на УНСС (2007 – 2015 г.), член на Факултетния научен съвет, председател на Комисията по атестирането на факултет „Икономика на инфраструктурата” (2011 – 2015 г.), научен секретар на катедра „Икономика на туризма” (2004 – 2019 г.). Член е на Националния съвет по маркетинг и реклама в туризма към Министерството на туризма на Република България, фондация „Созопол” и редакционната колегия на списание “Journal of Balkan Ecology”, индексирано в световноизвестни бази данни.

Проф. д.н. Таня Парушева е член на Контролния съвет на УНСС първи мандат (2019 – 2023 г.).