Обновено: петък, 19 януари 2024 12:32

Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова

Проф. д-р Силвия Трифонова е редовен преподавател в катедра “Финанси” на УНСС от 2002 г. От декември 2019 г. е член на Контролния съвет на УНСС, понастоящем втори мандат (2023-2027). Заместник-декан е по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС от ноември 2019 г. досега, понастоящем втори мандат (2023-2027). В периода 2011-2019 г. е Председател на Общото събрание на ФСФ, а през 2007-2011 г. е Заместник-декан по международното сътрудничество на ФСФ. От 2014 г. досега е Председател на Контролния съвет на НБС „Висше образование и наука“ към КНСБ.

Има богат практически опит във финансовата сфера – в Софийска фондова борса АД, в Банка „Caisse des Dеpots et Consignations”, Франция, в Българска народна банка (БНБ), Дирекция „Банкова политика”, в консултантски дружества, неправителствени организации и др. Основател е на oтдел “Надзор на платежните системи” в Управление “Банково”, Дирекция “Банкова политика” на БНБ. Специализирала е в Университета „Ecole Polytechnique”, Cambridge University, University of Athens, Kiel Institute for World Economics и др. Член е на Съвета на настоятелите на Фондация „Атанас Буров”, на УС на Българската макроикономическа асоциация, на Съюза на икономистите в България и др. Участва в редица международни, национални и университетски научни и практико-приложни проекти. Основните области на учебно-преподавателската и научноизследователската й дейност са международни финанси, банково дело, управление на риска, парична теория и парична политика, европейска монетарна и финансова интеграция и др. Има множество научни публикации в страната и в чужбина.