Обновено: петък, 26 ноември 2021 13:25

Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова

Проф. д-р Силвия Трифонова е редовен преподавател в катедра “Финанси” на УНСС от 2002 г. Основните области на научноизследователската и учебно-преподавателската й дейност са международни финанси, банково дело, управление на риска, парична теория и парична политика, европейска монетарна и финансова интеграция. Има множество научни публикации в страната и в чужбина. Специализирала е в Университета „Екол Политехник”, Университета на Кеймбридж, Атинския Университет, Института за световен икономикс в Кил, и др. Член е на Съвета на настоятелите на Фондация „Атанас Буров”, на УС на Българската макроикономическа асоциация, на Съюза на икономистите в България и др. Участва в редица международни, национални и университетски научни и практико-приложни проекти.

От ноември 2019 г. досега е Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС. В периода 2011-2019 г. е Председател на Общото събрание на ФСФ, а през 2007-2011 г. е Заместник-декан по международното сътрудничество на ФСФ. От 2014 г. досега е Председател на Контролния съвет на НБС „Висше образование и наука“ към КНСБ. Национално контактно лице е на Седмата рамкова програма на ЕС (2007-2013), Програма „Капацитети”, Подпрограма “Наука в обществото”. Има богат практически опит във финансовата сфера – в Софийска фондова борса, в Банка „Caisse des Dеpots et Consignations”, Франция, в Българска народна банка (БНБ), Дирекция „Банкова политика”, в консултантски дружества, неправителствени организации и др. Основател е на oтдел “Надзор на платежните системи” в Управление “Банково” при БНБ. Заемала е още много и различни професионални, университетски и извънуниверситетски длъжности. От декември 2019 г. е член на Контролния съвет на УНСС.