Обновено: понеделник, 24 февруари 2020 16:19

проф. д-р Мария Ананиева Маркова

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова е преподавател в УНСС от 1997 г. Научните й интереси са в областта на промишления дизайн и фирмената култура, биотехнологичните постижения и интелектуалната собственост, рекламата като интелектуална собственост, новите обекти на интелектуална собственост, интелектуалната собственост и дигиталната конкурентоспособност.

Проф. Маркова е била научен секретар на катедра „Интелектуална собственост“ (1996-1998г.), В.И.Д. ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ (2010-2011г.), зам. декан по НИД на Бизнес факултет на УНСС (2016г. – 2018г.), член на Програмен съвет на УНСС (2016-2018г), член на Факултетен съвет на Общоикономически факултет (2006 – 2014г.), член на Факултетен съвет на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), председател на Атестационна комисия на Бизнес факултет (2014 – 2018г.), член на работни групи по акредитационни процедури в УНСС от 2014 г. – досега.

Проф. Маркова има натрупан опит като експерт към Комисията по академична етика на Министерство на образованието и науката, външен оценител към Фонд „Научни изследвания“ на МОН, експерт към Национален иновационен фонд на Министерство на икономиката, патентен представител към Патентно ведомство на Република България, Ведомството по интелектуална собственост на ЕС и СОИС, съдебен експерт към Административен съд София град, Софийски градски съд и Върховен административен съд.

Член е на Контролния съвет на УНСС от м. декември 2019 г.