Обновено: понеделник, 24 февруари 2020 16:12

доц. д-р Иван Цветанов Иванов

 

Доц. д-р Иван Цветанов е доктор по право, редовен доцент по гражданско и семейно право в катедра „Частноправни науки” в Юридическия факултет на УНСС. Води лекционни курсове по учебните дисциплини „Семейно и наследствено право” и „Конкурентно право” пред студентите от специалност „Право” и по „Конкурентно право” пред магистрите от специалност „Международен бизнес”.

Научните интереси на доц. Цветанов са в областите на гражданското и семейно право, конкурентно право, търговско и бизнес право.

Доц. Цветанов е член на Факултетния съвет на Юридически факултет на УНСС, както и член на Катедрения съвет на катедра „Частноправни науки” в ЮФ на УНСС. В периида 2015-2017 г. е бил заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на Юридическия факултет на УНСС. Правен консултант на редица предприятия от сферата на реалната икономика.

В периода 2011-2014 доц. Цветанов е преподавал и в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Работил е и в Комисията за защита на конкуренцията, както и в Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество (Министерство на търговията и туризма) на Република България.

Доц. Цветанов е член на Контролния съвет на УНСС за мандат 2011-2015 г. и  Заместник-председател на КС от 2015 г.