Обновено: петък, 19 август 2022 11:53

Информационен младежки съюз (ИМС)

Информационен младежки съюз (ИМС) е свободно, доброволно и независимо сдружение на лица, които отстояват интересите на българската младеж, независимо от етническата, религиозната и половата принадлежност, както и от социалния статус. 

ИМС има следните основни цели:

- развитие и утвърждаване на духовните ценности на младите хора в областта на образованието, културата, науката, гражданското общество, здравеопазването, екологията и опазването на околната среда, физическото възпитание и спорта, техниката и технологиите;   

- защита на социалните, битовите, гражданските, академичните, ученическите и трудовите права на българската младеж и принос в демократичното управление на държавата;     

- подпомагане и стимулиране на социалната интеграция и на личностната реализация на младите хора;   

- отстояване на националната идентичност и съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство;   

- подпомагане на обществената, на социалната и професионална интеграция на малцинствата, на социално слабите, на инвалидите и на лицата, нуждаещи се от грижи.

- защита на правата и интересите на потребителите на стоки, услуги и др.;   

- сътрудничество с общински, държавни, европейски и международни институции, организации и служби, със стопански, нестопански и граждански формирования и обединения, медии и др.

За повече информация, посетете интернет сайта на ИМС: www.ims-bg.org .