Обновено: петък, 19 август 2022 11:49

Асоциация на студентите икономисти

Мисията на Асоциацията на студентите икономисти е да способства за организационното, културното и образователното развитие на младите хора като личности и добри граждани на Република България, както и за осъществяване на сътрудничество с висококвалифицирани специалисти в сферата на социалната интеграция. Усилията на АСИ са насочени към създаване на подходящи условия за свободен обмен и реализация на идеи, информация и интелектуални ценности - както между самите членове, така и между всички младежи. АСИ има за цел да подпомага младежите при решаването на наболели проблеми и да защитава правата им в градските и селските райони, без разлика на произход, раса и религия.

Средствата за постигането на тези цели са участия в проекти и програми, които са в подкрепа на онези асоциации или групи, работещи за мобилността на младите хора чрез разработване на проекти за обмен на младежи и изграждане на мрежи за взаимопомощ. АСИ осъществява своята мисия чрез реализирането на проекти за професионално самоусъвършенстване на младите хора и поддържане на връзки с младежи от България, обучаващи се в чужбина, и насочването им към професионална реализация в страната. Досега АСИ е осъществила няколко проекта в тези насоки съвместно със Столична община, Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС), програма ФАР, както и съвместни проекти с различни младежки, политически и неправителствени организации.

За повече информация: тел./факс: 02/9630345 и е-mail: [email protected]