100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 17 февруари 2020 15:29

Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г.

Редовно обучение - подаването на заявките е онлайн.

Срокове за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране:

Подаване на заявки – от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.;

Обявяване на основни данни – 27.04.2020 г.;

Корекции в основните данни – до 05.05.2020 г.;

Класиране – 05.06.2020 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила

за класиране след подаване онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс на студентите от направление“Икономика“ и направление „ Администрация и управление“

1. Общи условия

1.1. Класирането на студентите в професионално направление “Икономика“ (всички поднаправления) и направление „Администрация и управление“ от първи курс за избираеми дисциплини във втори курс (трети и четвърти семестър), се извършва, съобразно изразено от тях желание в заявка, подадена онлайн за избираеми дисциплини, подредени в низходящ ред и въз основа на среден успех от първи семестър.

1.2. В класирането за избираеми дисциплини, участват само студентите, които са подали онлай заявка в периода от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г. Желателно е преди да се запише за летен семестър, студентът да е подал заявка. В периода на подаване, студентът може да прави корекции за избираемите дисциплини.

1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00).

1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление “Икономика“ и направление „ Администрация и управление“ от първи семестър.

1.5. Балът за класиране (средният успех) на студентите се изчислява, въз основа на внесените оценки от изпитните протоколи, до които студентът има достъп  и може да провери чрез информационна система “Студент” (на терминалите в УНСС или на интернет адрес: student.unwe.acad.bg).

1.6. Основните данни за класирането (три имена, факултетен №, среден успех) се обявяват за информация на 27.04.2020 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането в „Уеб студент“. Корекции в основните данни се допускат до 05.05.2020 г.

 

2. Подаване на състезателната карта

2.1. Подаването на заявката се извършва онлайн в  периода от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.

2.2. В заявката студентът отбелязва по указан начин наименованията на дисциплините, подредени в низходящ ред, съобразно собствените си желания.

2.3. В заявката по реда на желанията студентът е длъжен да  изреди всичките дисциплини за съответния семестър (трети и четвърти семестър).

2.4. Корекции се правят само в посоченият период на подаване на заявки в  т. 2.1.

2.5. Ако студент не подаде състезателна карта за класиране в предвидения  в т. 2.1. срок, то той се класира съобразно бала си в останалите незаети (свободни) места, след класирането на подалите състезателна карта.

 

3. Класиране

3.1. При класирането приоритет има посочената от студента последователност на дисциплините.

3.2. Класирането на студентите се обявява на 05.06.2020 г. Не се допускат промени за реда на желанията след като е обявено класирането.

Дистанционно обучение - заявките се подават в хартиен формат в Центъра за дистанционно обучение при записване за летния семестър според обявения график.