100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 29 януари 2019 15:54

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2018 г.

Изминалата 2018 г. беше много натоварена за Комисията по академична етика. Комисията редовно се събираше и на свои заседания разгледа 10 жалби и доклади, подадени до нея. През изминалия период Комисията по академична етика в УНСС, като обществен  орган, избран от Академичния съвет на УНСС, работи в изпълнение на приетия от Общото събрание на УНСС Етичен кодекс на Университета.

Членовете на Комисията по академична етика в УНСС уп­раж­ня­ваха сво­ите фун­к­ции в интерес на професионалните и етичните стандарти между членовете на университетската общност, институционалната и междуличностната лоялност, свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.

Своята дейност Комисията по академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на Университета.

Комисията по академична етика през отчетната 2018 г. беше сезирана с многобройни писмени сигнали и с няколко устно внесени сигнала за възникнали конфликтни ситуации. 

Обобщено разглежданите проблемни ситуации и търсенето на решения по тях бяха от сферите на:

  • Конфликти при оценката на академичните качества и академичното израстване;
  • Липса на солидарно участие в колективните дела на катедрата;
  • Себичност и само личен интерес в ущърб на учебно-преподавателската работа и университетските и факултетните прояви;
  • Конфликти в катедрените колективи;
  • Конфликти преподаватели - студенти;

 

Принцип в работата на Комисията по академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите Комисията препоръчваше и подканваше страните към споразумяване. В повечето от случаите това беше постигнато. За тази цел разговорите със заинтересованите страни бяха провеждани на общи заседания на Комисията. Този подход би трябвало да продължи, защото предотврати разрастването на конфликтите и появата на скандали и коментари извън засегнатите страни. По същите съображения по не всички случаи бяха водени протоколи и оформяни писмени решения.

По основните възникнали конфликти, които имаха принципен и важен характер, бяха оформяни и официални становища, които предизвикваха силен обществен отзвук. Точно поради силния обществен отзвук за много от разрешаваните от Комисията казуси, които нямаха принципен характер, не бяха оформяни официални становища.  

При разглеждането на случаите членовете на Комисията по академична етика се ръководеха единствено от нормите на Етичния кодекс и своите свободни убеждения.

През следващата година Комисията по академична етика следва да усъвършенства своята дейност. Става дума за нещо, което не успя да направи през 2018 г. - да даде публичност, заедно с проблемните зони, на зачитането на основните академични ценности и придържането към университетските норми, на модели и звена с добри академични практики.

Комисията по академична етика положи усилия през 2018  г. да прилага принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, дискретност, публичност и толерантност и да даде равни възможности за защита на правата и законните интереси на преподавателите, студентите и администрацията в УНСС по възникналите казуси.

 

 

 

януари 2018 г.                                                 Председател на Комисията

                                                                            по академична етика:

                                                                              (Проф. д.ик.н. Пламен Мишев)