Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Обновено: петък, 08 юни 2018 15:10

Прессъобщение

Началното представяне на проект за създаване на Център за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002, се проведе на 07.06.2018 г., от 13.00 часа в Малка конферентна зала на УНСС.

Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН.

Стойността на проекта е 13 333 868,86 лв. Срок за изпълнение: април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

На събитието присъстваха представители на научната общност в България, на бизнеса, на научноизследователски организации, на университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии.