Проекти
Обновено: четвъртък, 11 май 2023 11:56

Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

 

На 17 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч. в Преподавателска читалня на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство, София, се състоя официалното събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Общата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. Европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН като срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието се организира от Университета за национално и световно стопанство, бенефициент по проекта с ръководител ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Ръководният екип на проекта представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.


Разширена дискусия на УНСС, БАН и СУ с бизнеса в областта на използване на Изкуствения интелект в Системи за големи данни и Системи за високопроизводителни изчисления


С оглед развитие на капацитета за работа с научната инфраструктура и провеждане на научно-приложни изследвания в областта на "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни", приемаме заявки за участие в проекта на пълно работно време или почасово до края на проекта 30.11.2023 г. Необходимите документи за кандидатстване са: Заявление до Ректора на УНСС, Мотивационно писмо, CV и Копие на последна диплома за висше образование. Документите да се изпращат на имейл адрес: [email protected].


По процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002-0002-С 01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

      

Ръководител на проекта - проф. д-р Димитър Димитров

 

Начало на проекта: 30.03.2018    

Край на проекта: 11.2023

 

Проектът се изпълнява от консорциум в състав:

 • УНСС – Водеща организация
 • ТУ Габрово - партньор
 • ИУ Варна - партньор
 • Русенски университет „Ангел Кънчев - партньор
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - партньор
 • Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН – партньор
 • „Ваптех“ ЕООД – асоцииран партньор
 • Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – асоцииран партньор

 

Проектът има за цел да бъде изграден Научно-изследователски Център по компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, който Център по компетентност ще има техническа инфраструктура разположена на територията на партньорите с основни изчислителни ресурси разположени на територията на УНСС, като от тези разпределени изчислителни ресурси ще бъде изградена единна Облачна инфраструктура с допълнителни хостинг функции. Всичките ресурси в тази Облачна инфраструктура ще могат да се достъпват от цялата страна, както и от чужбина, с цел провеждане на научни изследвания. Отделните фирми и публични организации, както и научни организации, които ще желаят да проведат изследвания за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на Големи данни, ще могат или да използват предлаганите Научноизследователски и Системни научно-приложни услуги на Центъра, или да се включат като потребители на създадената Облачна инфраструктура, да присъединят свои изчислителни ресурси като временни виртуални ресурси на Облачната инфраструктура, да предават свои данни за изследване (структурирани, полу-структурирани и неструктурирани данни, данни от Internet of Things устройства и пр.), както и да използват Облачната инфраструктура за съхранение на свои Големи данни за последващи изследвания. Центърът за компетентност ще предлага различни иновативни методи за събиране и обработка на Големи данни, както и ще предлага възможности за изследване и проектиране на нови такива. В Центъра по компетентност ще се развиват технологии за дигитализация на бизнес процеси в основни икономически области, използвайки не само структурирани данни, но и всички аспекти на Големите данни.

За провеждане на научните изследвания в Центъра по компетентност ще бъдат създадени 10 групи Научноизследователски услуги и Системни научно-приложни услуги:

 • Услуги създаващи стратегии за дигитализация на предприятия в определена икономическа област;
 • Услуги за дигитализация на бизнес процеси;
 • Услуги за избор на ИКТ продукти свързани за интегрирана обработка на Големи данни в дигитални бизнес процеси;
 • Услуги за предоставяне на ресурсите на Център за компетентност за провеждане на научните изследвания;
 • Проектиране на хардуерни системи, свързани със събиране и обработка на Големи данни;
 • Проектиране на методи, модели и алгоритми за обработка на Големи данни;
 • Създаване на Методи за Интегриране на Големи данни към дигитализирани бизнес процеси в отделни бизнес области;
 • Проектиране на компютърни компоненти за обработка на Големи данни
 • Обучения на млади научни работници, специализанти и експерти;

Разработване на нови учебни планове и програми за университети и програми за квалификация и преквалификация.


Управляващ орган е Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (http://sf.mon.bg)


Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов за проекта