Обновено: понеделник, 22 януари 2018 13:10

Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г.

 

През изминалия период Комисията за академична етика в УНСС, като обществен  орган, избран от Академичния съвет на УНСС, работеше в изпълнение на приетия от Общото събрание на УНСС Етичен кодекс на университета.

 

Членовете на Комисията за академична етика в УНСС уп­раж­ня­ваха сво­ите фун­к­ции в интерес на професионалните и етичните стандарти между членовете на университетската общност, институционалната и междуличностната лоялност, свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.

 

Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на Университета.

 

През периода в Комисията настъпиха редица промени. С решение на АС №4 от 3-5.11.2016 г. беше сменен председателят на комисията като за председател отново беше избран проф. д.ик. н. Пламен Мишев, а с решение на АС №5 от 07.12.2016 г. беше променен и съставът на комисията като в нея бяха включени – проф. д-р Тодор Калоянов, проф. д-р Галина Младенова и г-жа Светослава Филчева-Иванова – финансов директор на  УНСС, като представител на служителите. Независимо от настъпилите промени Комисията продължи да изпълнява своите функции.

Комисията за академична етика през отчетния период беше сезирана с многобройни писмени сигнала и с няколко устни сигнали за възникнали конфликтни ситуации. 

 

Обобщено разглежданите проблемни ситуации и търсенето на решения по тях бяха от сферите на:

  • конфликти при оценката на академичните качества и академичното израстване;
  • липса на солидарно участие в колективните дела на ниво катедра;
  • себичност и само личен интерес в ущърб на учебно-преподавателската работа и университетските и факултетните прояви;
  • конфликти в катедрените колективи;
  • конфликти преподаватели – студенти.

 

Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите Комисията препоръчваше и подканваше страните към споразумяване. В повечето случаи това беше постигнато. За тази цел разговорите със заинтересованите страни бяха провеждани на общи заседания на Комисията. Този подход би трябвало да продължи, защото предотвратява разрастване на конфликти и появата на скандали и коментари извън засегнатите от проблема страни. По същите съображения по не всички случаи бяха водени протоколи и писмено оформяни решения.

По основните възникнали конфликти, които носеха принципен и важен характер, бяха оформяни и официални становища, които обикновено имаха силен обществен отзвук. Точно поради силния обществен отзвук за много от разрешаваните от Комисията казуси, които нямаха принципен характер, не бяха оформяни официални становища.  

При разглеждането на случаите членовете на Комисията за академична етика се ръководеха единствено от нормите на Етичния кодекс и своите лични убеждения.

През следващата година Комисията за академична етика следва да усъвършенства своята дейност. Става дума за нещо, което не успяхме да направим през отчетния период - заедно с проблемните зони, в зачитането на основните академични ценности и придържането към университетските норми, да се даде публичност и на примери за добри академични практики.

Комисията за академична етика през 2016 г. и 2017 г. спазваше принципите на законност, независимост, обективност, справедливост, дискретност, публичност и толерантност и даде равни възможности за защита на правата и законните интереси на преподавателите, студентите и служителите в УНСС по възникналите казуси.

 

 

 

януари 2018 г.            Председател на Комисията за академична етика:

                                                                                                              (Проф. д.ик.н. Пламен Мишев)