Обновено: понеделник, 11 март 2024 10:37

Докторантура на самостоятелна подготовка

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РЕД ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, ЕИП ИЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, В ДОКТОРАНТУРА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

  

Български и чуждестранни граждани (от държави, членки на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария) могат да кандидатстват за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка срещу заплащане с разработен проект на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”.

Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи:

1. заявление до ректора по образец;

2. автобиография (с подпис на кандидата);

3. копие от документа за висше образование − магистърска степен;

4. удостоверение от МОН  и/или заповед на ректора на УНСС за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от висше училище в чужбина;

5. проект на дисертационен труд, представен в два екземпляра на хартиен и един на елек­тронен носител;

6. списък на публикации, на патенти и други документи (ако има такива), които пред­ставят интересите на кандидата и постиженията му в кандидатстваната за обучение научна област.

Кандидат-докторантите могат да депозират горепосочените документи през цялата календарна година.

Катедрата, към която е насочен проектът на дисертационен труд, провежда заседание за обсъждането му. За обсъждането се подготвят две писмени становища от определени от катедрата хабилитирани лица или лица с образователна и научна степен „доктор”, заемащи академична длъжност в УНСС.

Катедреният съвет преценява:

1.  актуалността и значимостта на изследвания проблем;

2.  качествата на разработката;

3.  възможността за окончателното разработване на дисертационния труд;

4.  възможността за компетентно научно ръководство.

Положителното решение на катедрата включва:

1.  предложение за зачисляване в докторантура;

2.  работна формулировка на темата на дисертационния труд, професионално направление, научна специалност и форма на докторантурата;

3.  предложение за научен ръководител, който е хабилитирано лице;

4.  предложение за индивидуален учебен план.

При отрицателно становище катедреният съвет може да вземе решение за:

1. повторно разглеждане на проекта на дисертационен труд след отразяване на направените при обсъждането бележки и препоръки;

2. мотивиран окончателен отказ без възможност за друго обсъждане.

Предложението на катедрения съвет се внася във Факултетния съвет за вземане на окончателно решение.

Въз основа на положително решение на Факултетния съвет ректорът издава заповед за зачисляване на докторанта.

При отказ на Факултетния съвет за зачисляване в докторантура той може да вземе решение за:

1. препоръчване на катедрата да разгледа повторно проекта на дисертационен труд след отразяване на направените при обсъждането бележки и препоръки;

2. окончателен отказ, без възможност за друго обсъждане.

Срокът на обучение в докторантура на самостоятелна подготовка е до 5 години. Този срок може да бъде съкратен, при условие че, докторантът е изпълнил всички ангажименти по индивидуалния си учебен план и е представил окончателно завършен дисертационен труд за защита.

Годишната такса за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка за български граждани и чужди граждани от страни членки на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария е 2 600.00 лева.

Чуждестранни граждани (от държави, членки на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария) могат да кандидатстват в редовна и задочна форма на докторантура по реда и при условията за българските граждани.

    

Заявление