100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 27 януари 2020 14:15

График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

Редовно обучение

Срокове за записване Курс
1 11.02. - 14.02.2020 г.
четвърти и пети курс
2 17.02 - 20.02.2020 г. трети курс
3 21.02 - 27.02.2020 г. втори курс
4 28.02 - 06.03.2020 г. първи курс

 

Дистанционно обучение

от 11.02.2020 г. до 06.03.2020 г.

Студентите, които записват летен семестър на първи курс да носят заявление за избираемите дисциплини от тукТаксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.