100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 31 август 2017 11:11

Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС

   

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ е логическо продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са акредитирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Специалността предоставя на студентите широк спектър от теоретични и практически знания в областта на счетоводството, одита, финансите и стратегическото планиране. След успешното завършване на магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ на студентите ще бъдат признати общо осем от всичките петнадесет изпита на ICAEW ACA qualification. Те могат да продължат своето професионално обучение по другите седем модула от ICAEW ACA qualification. Това им дава големи възможности за реализация като международно сертифицирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори. Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и регистрирани одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

 

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ

Съвместна магистърска програма на УНСС
и Университета Нотингам Трент – Великобритания

Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. Успешно завършилите  получават диплома от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във Великобритания. Програмата е създадена през 2007 г. Сега в нея се обучава десетият випуск. Тя е с продължителност четири семестъра, като първите два семестъра са в УНСС, третият – в Университета Нотингам Трент, а четвъртият семестър, в който има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, може да бъде по желание в България или Великобритания. Обучението в  програмата се осъществява на английски език, по английски стандарти и в малки групи, в които всеки студент получава персонално внимание. Традиционно в нея кандидатстват възпитаници на УНСС и други университети в страната, както и завършили бакалавърска степен в чуждестранни университети. Завършилите програмата имат много успешна професионална реализация, като повечето от тях работят на престижни позиции в международни компании, а други продължават обучението си в докторски програми у нас и в чужбина.

 

MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Магистърската специалност „Международен бизнес с преподаване на английски език“  осигурява професионална подготовка в областта на международния бизнес, мениджмънта и маркетинга на компании с висока степен на интернационализация на дейността. Завършилите специалността получават теоретични и приложни знания  по проблемите на глобалната икономика и регионалните бизнес практики. Те изучават съвременните теоретични концепции и добрите практики на глобалния стратегически мениджмънт, лидерството, глобалното управление на веригата на доставки, управлението на човешките ресурси в интернационалните компании. Ориентират се в правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище и овладяват техники за водене на преговори в междукултурна среда. Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на ЕС.

 

MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Дуална магистърска програма на УНСС
и Университета по международни науки в Рим
(UNINT)

Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT), e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два семестъра e в УНСС, а през третия и четвъртия – в UNINT. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT.

 

ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“

Магистърската програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от Международната образователна мрежа по ядрена сигурност, в която УНСС членува от 2014 г., както и от Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи на Република България. Програмата стартира през учебната 2015/2016 г., като основната й цел е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В програмата участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ
С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Магистърската специалност „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“ има за цел да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на управлението на веригата на доставките. Тя дава съвременни знания и развива умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на материалните и свързаните с тях потоци, произтичащи от източниците на суровини, през всички етапи на преработката до  доставката на продуктите на крайните потребители. Завършилите специалността намират реализация във всички сфери на икономиката като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление, на които се реализира интегрираното управление на процесите във веригата на доставките. Реализацията обикновено започва в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и достига до управленски позиции в производствени фирми или до най-високи ръководни постове в дистрибуторски и фирми от логистичния сектор. Завършилите специалността могат да осъществяват също научноизследователска, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на веригата на доставките.

 


 

Г Р А Ф И К

ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ 
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 21.08. до 12.09.2017 г.

Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08. до 19.09.2017 г.

Кандидатмагистърски тест, електронен формат – от 13.09. до 14.09.2017 г.

Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 15.09.2017 г.

Кандидатмагистърски тест, писмен формат – 24.09.2017 г.

Изпит по английски език за хартиена сесия – 24.09.2017 г. от 14 ч.

Изпит/есе – хартиен носител – 24.09.2017 г. от 15.30 ч.

Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2017 г.

Обявяване на класирането – 28.09.2017 г.

Записване – от 02.10. до 09.10.2017 г. (без събота и неделя)