Обновено: четвъртък, 31 август 2017 11:11

Нови магистърски специалности в УНСС

Untitled Document


ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Mагистърската специалност „Електронно управление“ е съвместен проект между катедра „Публична администрация“ (факултет „Управление и администрация“), катедра „Информационни технологии и комуникации“ (факултет „Приложна информатика и статистика“), Държавна агенция „Електронно управление“ и Международен правен център (ILAC). Тя има за цел да подпомогне въвеждането и развитието на електронното управление на всички нива в структурата на българската публична администрация.
Завършилите специалността могат да се реализират във: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт; регионални и местни административни структури; организации, предоставящи обществени услуги; центрове за комплексно административно обслужване; неправителствени организации.

 

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

„Дигитален маркетинг“ е магистърска програма, която е  разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Тя е предназначена за бакалаври от различни професионални направления и цели да надгради и развие техните дигитални знания и умения за създаването и управлението на дигитално съдържание.
Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Магистърската програма развива компетентности за идентифицирането на етични и професионални проблеми в дигиталния маркетинг, за поемането на отговорност, ученето в бързо променящия се свят на дигиталния маркетинг и социалните медии и непрекъснатото професионално развитие.


МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ И БИЗНЕС

Магистърската програма „Международни финанси и бизнес“ има за цел да даде специализирана подготовка за професионалисти със задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните финанси и международния бизнес. Тя осигурява познания за финансовите инструменти и механизми и формира умения за справяне в сложната финансова среда на различни равнища. Завършилите магистърската програма са с финансови и бизнес познания и умения, което дава широки възможности за успешна професионална реализация – в международни компании, банкови и други финансови инструменти, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрация и др.


МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА
СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „БИЗНЕС ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОДУЦЕНТСТВО“

Магистърската програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е разработена  на основата на връзката медии-бизнес и съчетава два централни блока: (1) техники на отразяване на обективни бизнес процеси в медийна среда (бизнес журналистика); (2)  създаване на специфични медийни продукти (продуцентство). Учебните планове са изготвени съгласно тенденциите в няколко големи европейски бизнес и медийни училища (Париж, Лил, Лондон, Хамбург и Мюнхен). Специалистите, завършили магистърска програма „Бизнес журналистика и продуценство“, имат широко поле за практическа реализация като: икономически журналисти, продуценти на различни типове медийно съдържание, наблюдатели и коментатори в печатните и електронните медии по всички икономически, финансови, управленски и други теми; специалисти по връзки с обществеността към частни фирми и PR-агенции; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на организации с общественозначима цел; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България в глобализиращата се световна икономика.


ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ е логическо продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са акредитирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Специалността предоставя на студентите широк спектър от теоретични и практически знания в областта на счетоводството, одита, финансите и стратегическото планиране. След успешното завършване на магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ на студентите ще бъдат признати общо осем от всичките петнадесет изпита на ICAEW ACA qualification. Те могат да продължат своето професионално обучение по другите седем модула от ICAEW ACA qualification. Това им дава големи възможности за реализация като международно сертифицирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори. Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и регистрирани одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

 

MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Дуална магистърска програма на УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT)

Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два семестъра e в УНСС, а през третия и четвъртия – в UNINT . В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT.

 


Г Р А Ф И К
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ 
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 21.08. до 12.09.2017 г.
Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08. до 19.09.2017 г.
Кандидатмагистърски тест, електронен формат – от 13.09. до 14.09.2017 г.
Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 15.09.2017 г.
Кандидатмагистърски тест, писмен формат – 24.09.2017 г.
Изпит по английски език за хартиена сесия – 24.09.2017 г. от 14 ч.
Изпит/есе – хартиен носител – 24.09.2017 г. от 15.30 ч.
Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2017 г.
Обявяване на класирането – 28.09.2017 г.
Записване – от 02.10. до 09.10.2017 г. (без събота и неделя)