Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по атомна енергия

сряда, 24 август 2016 20:27

Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и гл.ас. д-р Георги Пенчев от същата катедра взеха участие в годишните конференции на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN) и на Мрежата на центровете за подкрепа на ядрената сигурност (NSSC Network) във Виена.  Двете академични мрежи, в които УНСС членува,  са под егидата на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Проф. Димитров изнесе презентация за уроците от практиката, натрупани при провеждането на международната магистърска програма по ядрена сигурност, която се осъществява от нашия университет.

Проф. Димитров по време на презентацията

Магистърската програма е разработена и се реализира в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г. Координатор по изпълнение на споразумението от страна на нашия университет е проф. Димитров.

Целта на международната магистърска програма е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В нейния първи випуск се обучават десет студенти от седем държави (България, Буркина Фасо, Замбия, Ирак, Йордания, Нигерия, Ливан), част от които са стипендианти на МААЕ. Магистърската програма е на английски език, с продължителност две години, съчетава теоретически и практически занятия и включва 22 дисциплини, лабораторни упражнения, технически посещения, симулации и пр.

Повече информация на сайта на програмата http://www.unwe.bg/nuclear-security/en. 

Д-р Георги Пенчев участва в работата на NSSC Network, както и в съвместните сесии на двете мрежи.

NSSC Network е основана през 2012 г. във Виена под егидата на МААЕ. Мисията й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в тази област. Сред основните задачи на мрежата са постигането на високо качество на обучението по ядрена сигурност и насърчаването на сътрудничеството и обмена между центровете.

Проф. д-р Димитров и гл.ас. д-р Пенчев пред сградата на МААЕ

УНСС като член на NSSC Network ще представлява страната ни на национални и международни семинари, конференции и срещи, посветени на обучението по ядрена сигурност. Университетът ще развива програми за обучение по ядрена сигурност, ще извършва анализ на нуждите от обучение и ще разработва планове в областта на сътрудничеството, свързано със защитата и неразпространението на ядрени и други радиоактивни материали, ще бъде домакин на национални и международни прояви.

През декември 2015 г. нашият университет стана 53-ят член на международната мрежа в резултат от изпълнението на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, като бе създаден Център за подкрепа на ядрената сигурност с директор проф. Димитров.

Участниците в срещата във Виена, 22-26 август 2016 г.

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по ато ...