Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология

сряда, 11 май 2016 14:39

Силвия Василева Дацин защити дисертационен труд на тема „Социологически измерения на кризата в българските предприятия”.  Тя е възпитаник на катедра „Икономическа социология” при Общоикономическия факултет в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, специалност „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на Общоикономическия факултет. Научното  жури, което присъди на Силвия Дацин образователната и научна степен  „доктор” по научната специалност Социология, шифър 05.11.01. бе в състав: проф. д.с.н. Елка  Тодорова, председател, доц. д-р Саша Тодорова, доц. д-р Мария Стоянова, доц. д-р Здравка Тонева и доц. д-р Божидар Ивков.  

Силвия Дацин с проф. Валентин Гоев, зам.-ректор на университета

Председателят на  научното жури проф. д.с.н. Елка Тодорова с вълнение заяви: „Горда съм, че нашата институция така успешно реализира идеята за равен шанс. Силвия Дацин е красноречив пример за млад, амбициозен и сериозен изследовател”.

„Това е тържество на духа над тялото, на рациналното над емоцията, тържество на интелекта. Равносилно е на подвиг в нашето съвремие,  достоен пример за докторантите и студентите от университета”, поздрави присъстващите в зала „Научни съвети” проф. д-р Атанас Казаков.

В зала "Научни съвети"

Ръководителят на катедрата доц. д-р Андрей Нончев сподели: „Приемането на докторантката Силвия Дацин за обучение в наша докторска програма не е случайно и не е незаслужено. Тя е възпитаник на катедрата от специалност „Социология“, дипломира се с отличен успех в магистърската степен и ясно заяви желанието си да продължи обучението си при нас с много  доброто си представяне на кандидат-докторантския изпит. Ръководството на катедрата провежда успешна политика в областта на докторантурите. През последните пет години в срок са защитили дисертации 8 от нашите докторанти, а в процес на обучение са още 8. Успехът днес е постигнат с усилията на цялата катедра, особено на научния ръководител и на самата Силвия. Ние оправдахме доверието на проф. д-р Благой Колев, че „именно на нашата катедра приляга първа в университета да обучава такъв докторант”.

Д-р Дацин по време на защитата

Доц. д-р Саша Тодорова коментира: „С произвеждането на първия доктор с увреждания е реализирана социална иновация в УНСС. Нашият университет е привлекателен за обучение на студенти и докторанти от тази социална категория (над 100 души в момента), заради климата, който е създал, диференцирания подход на преподавателите за работа с тях, лесния достъп до библиотечния фонд, компютъризираните работни места за незрящи в библиотеката, достъпната материална среда за придвижване до залите за обучение, доброто административно обслужване, съпричастността на техните колеги,  помощта, оказвана от студентите-доброволци в УНСС, периодичните проучвания с тях за получаване на обратна връзка. Нашият университет създава социални иновации, следвайки традициите си. Новият докторант е завоевание на катедрата, на факултета  и на  университета!”  

Научният ръководител доц. Мария Стоянова (вдясно)

Научният ръководител доц. д-р Мария Стоянова: „Поех ангажимента като предизвикателство и непремерен риск, а сега го въприемам като възможност за новаторство. Усилията на докторантката са социологически измерими по скала с оценка „най-големи”. Честито Силвия! На ръководителя на катедрата – доц. д-р Андрей Нончев, на всички колеги от катедрата и на административния ни секретар, както и на всички колеги от университета, които са ни помагали, благодаря за съпричастността и щедрата интелектулна подкрепа. На ръководството на университета и лично на проф. д.ик.н. Стати Статев, на зам.-ректора по научноизследователската дейност проф. д-р Валенти Гоев и на зам.-ректора по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева – благодаря за доверието, за вярата в „чудеса”, с която ме подтикнаха към неизвестното, с надеждата, че може да се случи нещо ново и добро за университета. Това се сбъдна. Да ни е честит новият доктор по социология в УНСС!”

Галерия снимки от Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по со ...