Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел

понеделник, 18 април 2016 14:59

В зала „Научни съвети“ на 14 април т.г. се проведоха първите две защити на дисертационни трудове по съвместната докторска   програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел.

Иван Божикин, редовен докторант от катедра „Икономикс“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел, успешно защити дисертацията си на тема „Еко фискална политика за устойчиво развитие: сравнителен анализ“ по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)“. Негов научен ръководител от УНСС беше проф. д.ик.н. Румен Гечев, а от Свободния университет в Брюксел – проф. д-р Николай Денчев. 

Докторантът Иван Божикин защитава тезата си

Председател на научното жури за присъждане на ОНС „доктор“ беше проф. д.ик.н. Стати Статев, а членове: проф. д.ик.н. Румен Гечев, проф. д-р Николай Денчев, проф. д-р Ален Вербеке и проф. д-р Елвира Хайзендонк. Проф. д-р Ганчо Ганчев и доц. д-р Атанас Петров Атанасов участваха в журито само по процедурата на Свободния университет в Брюксел, тъй като според белгийските изисквания то е седемчленно. 

Проф. Статев, проф. Гечев и проф. Ганчев (отдясно наляво)

Проф. Денчев поздрави докторанта и отбеляза, че докато е писал дисертацията си е учил магистратура „Бизнес и финанси“ в Университета Нотингам Трент и е спечелил конкурса „Млад икономист“. Повече от една година Божикин работи по емпиричната част на дисертацията, участва със свои доклади в три международни конференции и публикува в авторитетни научни списания. „В бъдещото си научно развитие никога не забравяй принципите на свободното мислене, на които е основан университетът в Брюксел“ – обърна се проф. Денчев към своя докторант след защитата. 

Поздравления за успешната защита

Вторият докторант - Йорданка Иванова, редовен докторант към катедра „Предприемачество“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел, успешно защити дисертационния си труд „Организационни и индивидуални фактори, влияещи върху модела на интернационализация на фамилните фирми“ по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (стратегии за интернационализация на хай-тек МСП)“. Неин научен ръководител от УНСС беше проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, а от Свободния университет в Брюксел – проф. д-р Николай Денчев. 

Защитата на втория докторант

Председател на научното жури за присъждане на ОНС „доктор“ беше проф. д.ик.н. Бистра Боева, а членове: проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, проф. д-р Николай Денчев, проф. д-р Ален Вербеке, проф. д-р Елвира Хайзендонк. Проф. д-р Желю Владимиров и проф. д.ик.н. Атанас Петров участваха в журито само по процедурата на Свободния университет в Брюксел.

Проф. Кирил Тодоров поздрави своята докторантка и благодари на проф. Бистра Боева за „професионалното и гъвкаво ръководене на защитата“. 

Докторантката Йорданка Иванова и проф. Кирил Тодоров

Йорданка заслужи титлата „доктор“ – заяви след защитата проф. д.ик.н. Бистра Боева. Тя подчерта, че характерна черта на докторантката е упоритостта, с която постига целите си, и я поздрави за постигнатите резултати и публикациите в международни издания. „Науката изисква критичен и задълбочен анализ, както и стремеж към истината. Но без любопитство, без вълнение и трепет, науката се превръща в задължение, което би било полезно за малцина“, посочи проф. Боева.

Новите доктори ще получат дипломи и от двата университета.

По време и на двете защити се осъществяваше онлайн връзка по скайп от Брюксел с проф. д-р Ален Вербеке и проф. д-р Елвира Хайзендонк (на снимките долу) 

Споразумението за съвместни докторски програми между Университета за национално и световно стопанство и Свободния университет в Брюксел (VUB, Vrije Universiteit Brussel) беше подписано през 2014 г. от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ректора на VUB проф. д-р Пол де Кноп. Координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е доц. д-р Пенчо Пенчев.

Галерия снимки от Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университе ...