Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП

понеделник, 21 март 2016 9:23

Трима преподаватели от Бизнес факултета - проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Николай Щерев от катедра „Индустриален бизнес“ посетиха Университета Агдер, Кристиансанд, Норвегия, във връзка с проект за мобилност на тема „Иновативните МСП – ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж”, финансиран по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”.

От ляво надясно: доц. д-р Димитър Благоев, доц. д-р Николай Щерев, проф.  д-р Лайф Скифтенес Флак, декан на факултет „Информационни  системи“, UiA, проф. д-р Диана Копева 

Целта на посещението бе проучване на добри практики и обмяна на опит с Университета в Агдер в областта на иновативните  МСП, инвестициите и иновациите в иновативни МСП, конкурентоспособността на МСП, информационните системи за управление.

Представяне на състоянието на иновативните МСП и Start-ups в България пред  колегите от норвежкия университет

По време на посещението бяха обсъдени учебните програми, отнасящи се до иновативните МСП. Посетени бяха Инкубатор за МСП към Училището по бизнес и право към Университета Агдер и Студентския център за стартиране на бизнес. Осъществен бе обмен на добри практики в преподаването в областта на икономиката, обсъден бе опитът на колегите от норвежкия университет в комуникацията и контактите им с бизнеса. Преценени бяха възможностите за иницииране на съвместни научноизследователски проекти.

С представители на Студентския център за стартиране на бизнес

По инициатива на отдел „Международно сътрудничество“, Училището по бизнес и право и Факултета по информационни системи при Университета Агдер стартира процедура по подписване на междуинституционално споразумение по програма Еразъм, което ще даде възможност за осъществяване на мобилност от студенти, докторанти, преподаватели и административен персонал.

                                              

Галерия снимки от Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилн ...