Годишна научна сесия

четвъртък, 03 декември 2015 16:18

Осмата годишна научна сесия обобщи и конкретизира академичната изследователска дейност на УНСС през 2015 г. На откриването й в голямата конферентна зала присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от факултети и катедри на УНСС.

В голямата конферентна зала

Годишната научна сесия е традиционна и представя резултатите от нашата научноизследователска дейност през тази година, посочи проф. Гоев. УНСС продължи традицията си за общоуниверситетски преглед на постигнатото в научната сфера и показва сериозната и значимата работа на академичната ни общност, изтъкна зам.-ректорът основанието за удовлетвореност от постигнатото. Проф. Гоев открои основния проблем: намалената целева субсидия, която сега е три пъти по-малка спрямо получаваната през 2009 г., но изтъкна, че въпреки това УНСС може да се похвали с добри научни резултати.

Проф. Гоев, проф. Статев, проф. Павлова (отляво надясно)

Ректорът проф. Статев напомни думите на проф. Мария Кюри, метафорично определила науката като „красиво цвете“. Той потвърди валидността на метафората и за университетската изследователска дейност, като изтъкна, че през годините е извършена значима работа и е постигнато ускорено развитие в науката. Въпреки намалените средства и голямата бюрокрация, резултатите са налице и ни дават основание за научно самочувствие, каза той.

Проф. Статев посочва основанията за научно самочувствие

Проф. Статев открои възможностите за насочване на средства за научни изследвания към университетите и разгръщане на научния потенциал. Той изтъкна също, че резултатите от изследванията в рамките на изпълнените проекти са принос към повишаване на качеството на научноизследователската дейност на УНСС като значим фактор за общественото развитие и за осигуряването на висококвалифициран човешки капитал. „За пореден път те утвърждават нашия университет като уважавана и ценена академична институция в българското и европейското изследователско пространство, като градиво на националния интелектуален потенциал и крепител на българската духовна идентичност“, посочи още ректорът.

Участници в научната сесия

Традиционната годишна научна сесия даде визия на академичната изследователска дейност и нейните 17 завършени проекта. Работата на форума протече при регламент: представяне на проектите и последващи дискусии, което даде възможност да се откроят и коментират различни проблеми от изследователската програма.

По време на сесията

В трите заседания бяха включени презентации по проектите „Функционирането на локалните производствени системи в условията на икономическа криза“ (ръководител проф. д.ик.н. Станка Тонкова), „Лидерство и индустриален растеж в България“ (ръководители проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, доц. д-р Николай Щерев), „Изясняване и справяне с нестабилността на продоволствените пазари за по-стабилни производствени системи в света и в Европейския съюз“ (ръководител проф. д.ик.н. Пламен Мишев), „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ (ръководител доц. д-р Марчо Марков), „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ (ръководител доц. д-р Цветана Стоянова), „Управление на инвестиционни проекти в хотелиерството“ (ръководител проф. д-р Димитър Тадаръков), „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ (ръководител проф. д-р Валентин Гоев), „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС“ (ръководител доц. д-р Венелин Бошнаков) и др.

 

Галерия снимки от Годишна научна сесия  ...