Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“

сряда, 25 ноември 2015 16:28

Двудневна национална конференция на тема „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Института по интелектуална собственост и лидерство (ИИСЛ) на УНСС. На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Евгений Сесицкий, дирекция „Развити държави и държави в преход“ към СОИС, Женева, Влатка Петрович, директор на Центъра за трансфер на технологии към Университета в Загреб, Хърватия, д-р Неделко Милосавлевич, директор на Центъра за технологичен трансфер в Университета в Белград, Сърбия. Сред лекторите на конференцията са учени от УНСС, ВУЗФ, УНИБИТ, ПУ „П. Хилендарски“, БАН и др.

При откриването на форума. Отляво надясно: проф. Гоев, г-жа Петрович, г-н Сесицкий, проф. Статев, проф. Борисов, проф. Костадинов, д-р Милосавлевич

Конференцията бе открита и ръководена от проф. д-р Борислав Борисов, който представи участниците и гостите.

„УНСС за пореден път е домакин на авторитетен форум, организиран от Световната организация за интелектуална собственост и Института по интелектуална собственост и лидерство на УНСС“, отбеляза ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той приветства участниците от България и чужбина и ги увери, че винаги могат да разчитат на подкрепата и съдействието на академичната институция.

В голямата конферентна зала

Успяхме да съградим добър университет с най-висока акредитация по основните образователни направления, с най-голям брой студенти – 21 434 - сред висшите училища в страната, представи УНСС проф. Статев и изтъкна голямата роля за това на почетния ректор проф. д-р  Борислав Борисов. „Изключително съм впечатлен от богатата и актуална програма на форума. За първи път в България се провежда толкова мащабна конференция в областта на политиката по интелектуална собственост за университетите. В този смисъл Институтът по интелектуална собственост и лидерство отново ще бъде пионер в тази област“, подчерта проф. Статев. Той изтъкна също, че ИИСЛ е пионер, флагман и единственият по рода си институт в страната. Публично известен факт е, че Институтът и катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, ръководени от проф. Борисов, създават академични стандарти в обучението и изследванията по интелектуална собственост в българските университети.

Проф. Стати Статев и проф. Борислав Борисов 

Натрупаният опит, високото качество на учебната и изследователската дейност и високата експертиза на учените и преподавателите, тясното, ползотворно и дългогодишно сътрудничество със СОИС, са гаранции за успеха на днешния форум, отбеляза ректорът. Той изрази убеденост, че конференцията ще даде значим принос за обогатяването на тази  изключително важна област, че ще се проведат интересни и съдържателни дискусии и практически упражнения, че важни въпроси ще намерят своите отговори.

Имам удоволствието да ви поздравя от името на СОИС  и от името на моя колега Ришар Фрелек, програмен директор  на дирекция „Развити държави и държави в преход” на СОИС, посочи Евгений Сесицкий. Всички в тази зала са наясно с ролята и важността на интелектуалната собственост за иновациите и икономическия растеж на всяка страна. СОИС като член на ООН подпомага усилено развитието на интелектуалната собственост в държавите-членки на организацията и насърчава изготвянето на национални стратегии и системи за интелектуална собственост, посочи представителят на СОИС. Той поздрави УНСС за отличната организацията на форума и изтъкна, че Световната организация отдава огромно значение на университетите като институции и място за развитие на интелектуалната собственост. Сесицкий изрази увереност, че УНСС е най-подходящото място за провеждане на форума, на който присъстват водещи експерти в областта.

Евгений Сесицкий (вляво) поздравява участниците в конференцията

Впечатлен съм от темите на конференцията, обърна се към присъстващите проф. д-р Костадин Костадинов. Той отбеляза водещата роля на основния организатор на форума - ИИСЛ, на лидерството като мисия на българските университети и факта, че УНСС е лидер в националното висше образование. Тематиката е важна за България, интелектуалната собственост е гаранция за растеж на икономиката, подчерта зам.-министърът на образованието и науката. 

Проф. Костадинов (вдясно) приветства организаторите на форума

„Глобален иновационен индекс и запознаване с предоставяните услуги от СОИС, свързани с интелектуалната собственост на университетите“ бе темата на доклада, изнесен от Евгений Сесицкий. Той се спря на интелектуалната собственост като ключов инструмент за развитие, ролята на СОИС в насърчаването на иновациите и творчеството, подкрепата й в развитието на политики и стратегии по интелектуална собственост. Световната организация осигурява съвети за развитие на национални стратегии, подпомага изследванията в областта на интелектуалната собственост на страните в преход, събира и разпространява информация и статистически данни, организира семинари и обучения, посочи лекторът. Сесицкий конкретизира, че в класацията на Глобалния иновационен индекс 2015 на СОИС (GII 2015 - WIPO), с който се измерват иновациите и тяхната ефективност, България е на 39-о място, изкачвайки се с пет места от 2014 г. Националните иновационни политики са от съществено значение  за подпомагане на икономическото развитие на всяка държава, посочи Сосицкий и цитира посланието на генералния директор на СОИС Франсис Гъри, „доктор хонорис кауза на УНСС“: „Иновациите носят добра перспектива за стимулиране на икономическия растеж на страните във всички етапи на тяхното развитие. Осъзнавайки, обаче, че тази перспектива не е автоматична, всяка нация трябва да намери правилната комбинация от политики, които да мобилизират иновативния и творческия потенциал на своята икономика.“

Участници в научната конференция

За институционалната политика на университетите в България в интелектуалната собственост говори проф. д-р Костадин Костадинов. Той коментира ефективността от използването на резултатите от публично финансираните научни изследвания, които зависят от правилното управление на интелектуалната собственост, развитието на предприемаческата култура, добрата комуникация и др. Той отбеляза, че повечето университети в страната нямат мисия с предприемачески характер, липсват и мерки за мобилност на изследователите. Интелектуалната собственост участва във финансовата възвръщаемост на иновациите, посочи проф. Костадинов и коментира своевременния и ефективен трансфер на технологии и превръщането им в иновации. Проф. Костадинов изтъкна, че ролята на университетите е да вървят пред обществото и да създават нова индустрия. Той уточни какво включват препоръките на ЕК и нейната програма от 2008 г. за установяването или адаптирането на политики за интелектуална собственост и трансфер на знания, препоръките към всяка страна-членка, кодекса на добрите практики и др.

В последвалата дискусия проф. д-р Борислав Борисов коментира някои недомислия в нормативната система за висше образование. Той посочи, че на българските университети, за разлика от висшите училища в ЕС, е забранено икономически да реализират своя научен продукт. Университетът не може да продаде своя научен продукт, отделните членове на академичния състав могат, но не и университетът, каза проф. Борисов. Той конкретизира, че по тази причина в Патентното ведомство няма патенти на университетите. „Харвард получава по 24 милиарда долара на година от свои лицензи, които е продал за своята научна продукция. В България, обаче това е забранено“, изтъкна почетният ректор. Държавата на практика не разрешава един мощен финансов ресурс към университетите, който да им даде възможност за още по-добро качество за наука и обучение без да се искат държавни пари, коментира той. 

Проф. Борисов (в средата) коментира проблемите относно създаването и реализацията на иновационните продукти в университетите 

Работата на двудневния форум бе организирана в работни сесии и дискусии. Продени бяха и проведат практически упражнения в малки екипи. Обучителната (коучинг) сесия бе по Закрила на интелектуалната собственост върху резултати от научни изследвания; Кой управлява интелектуалната собственост и какви са процедурите за управление на правата върху интелектуална собственост: срокове, финансиране и резултати; Възможности на институцията за комерсиализация на интелектуалната собственост и отражението й върху собствеността: прехвърляне на права върху интелектуалната собственост, лицензиране и създаване на Startup компании; Конфликт на интереси, споделяне на ползите и политики за стимулиране.

С кръгла маса бяха дискутиранини политиките по интелектуална собственост за университетите и публичните научноизследователски организации в България.

 

 

Галерия снимки от Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите  ...