С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 25-годишнина

понеделник, 23 ноември 2015 15:49

С юбилейна международна научна конференция „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“, катедра и специалност „Политология“ честваха своята 25-годишнина. Форумът, преведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, събра в голямата конферентна зала представители на българската и чуждестранната политологична академична мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедрата, председател на Организационния комитет на конференцията, доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“ и зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д.п.н. Олег Шабров, президент на Академията за политически науки на Руската федерация.

При откриването на тържественото заседание. Отляво надясно: проф. Генов, доц. Благоева, проф. Статев, проф. Янков, проф. Шабров

В своето академично слово проф. Георги Янков открои четвъртвековния път на катедрата от нейното създаване и първия й випуск до днес - с дипломираните над 420 бакалаври, повече от 60 магистри и 18 докторанти. Той напомни, че през 1996 г. тя става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания, през 1999 г. списание "European Journal of Political Research" я определя като една от най-значимите у нас и в Югоизточна Европа, а през 2009 г. професионалното направление "Политически науки" е акредитирано с най-високата оценка от НАОА. Проф. Янков се спря на обучението в катедрата, приносът на политолозите, утвърждаването на политологията като академична дисциплина и специалност. Той изтъкна също, че катедра "Политология" е създала традиция в провеждането на значими за България научни конференции с международно участие и днешният форум е продължение на тази добра академична традиция.

В голямата конферентна зала

Катедрата, която е сред лидерите в областта на политическите науки, днес е неотменима част от УНСС, посочи ректорът на университета, който акцентира върху доброто взаимодействие на двете катедри във факултет „Международна икономика и политика“. „Изминалите 25 години са период на академично строителство, на много осъществени надежди и амбиции, на вярна служба на висшето образование и науката, на всеотдайни усилия за доброто име на нашия университет, на обучението на поколения студенти, на усъвършенстването на учебната и научноизследователската работа“, изтъкна в поздравителния си адрес към катедрата-юбиляр проф. Статев. Той посочи, че шест години след основаването си тя става първата българска катедра по политология, член на Европейския консорциум по политически изследвания, което е само един от примерите за успешното й развитие и авторитет.

Проф. Статев приветства преподавателите от катедрата-юбиляр

Ректорът поздрави катедрата от името на академичното ръководство на УНСС и пожела на преподавателите лично щастие и сполука по трънливия, но предизвикателен път към науката и сърцата на младите хора. Натрупаният опит и високият професионализъм са гаранция, че катедрата е готова да преодолява трудностите и да върви напред, изрази увереност проф. Статев. Той благодари за честта да бъде патрон на международната научна конференция и пожела на участниците ползотворна дискусия.

Ректорът награди катедрата с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за постижения в учебната и научноизследователската дейност и по случай нейната 25-годишнина.

Проф. Статев връчва възпоменателния медал на проф. Янков

Ректорът връчва сертификата за медала на доц. Благоева

Двадесет и пет години сме заедно, върна се назад във времето и деканът на факултет „Международна икономика и политика“ проф. Генов. Той определи развитието на катедрата „в нейната политическата зрялост“ и акцентира върху добрите отношения на преподавателите със студентите, високата активност, заслуженото място в българската политологична общност, значението на научните прояви.  

Участници в конференцията

Актуалните въпроси, интернационалния характер на форума, впечатляващото академично присъствие, обозначи в приветствието си проф. д.п.н. Олег Шабров. Той връчи на проф. д-р Георги Янков почетен диплом от президиума на Академията по политически науки. Отличието му се дава за „големия принос в политическата наука, развитието на сътрудничеството между политологичните общности на двете страни и по повод 25-годишния юбилей на катедрата“ (на снимката долу).

Поздравителни адреси към катедрата-юбиляр бяха поднесени от Изпълнителния комитет на Европейския консорциум за политически изследвания, председателя на БАН, декани на факултети, ръководители на катедри, студентското сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО“ и др.

Доц. Блага Благоева връчи на основателя и дългогодишния ръководител на катедрата проф. Георги Янков юбилейния плакет „25 години катедра „Политология“ (на снимката долу) .

Работата на юбилейната международна научна конференция бе организирана в четирите панела: „Политологията като наука и академична дисциплина пред нови предизвикателства“, „Глобални неравенства, конфликти, миграции“, „Националните държави и националната идентичност в условията на глобализация. Състояние и проблеми на българската държавност“ и „Актуални проблеми на политическия процес“.

Галерия снимки от С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 2 ...