Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“

вторник, 10 ноември 2015 13:56

Научна конференция на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ организира катедра „Национална и регионална сигурност“. На форума, посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата и специалността „Икономика на отбраната и сигурността“, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“,  проф. д-р Тилчо Иванов, доайен на катедрата, д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на Министерството на отбраната, представители на бизнеса и държавната администрация, на партньорски организации, преподаватели, студенти.

При откриването на конференцията. Отдясно наляво: проф. Първанов, проф. Иванов, проф. Гоев, проф. Димитров, д-р Тотев

Конференцията е началото на събитията, посветени на 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност“, посочи нейният ръководител проф. Димитър Димитров. Той отбеляза, че дискусията по развитието на катедрата-юбиляр ще открои не само постиженията й, но и възможностите за напредък в обучението на студентите и в научноизследователската работа, ще събере мнението на специалистите и студентите за по-ефективно използване на научния и преподавателския потенциал на катедрата.

В голямата конферентна зала

От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в конференцията приветства проф. д-р Валентин Гоев. Той посочи, че катедра „Национална и регионална сигурност“ е водеща за програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, преподавателският екип непрекъснато повишава качеството на обучението в областта на икономиката на отбраната и сигурността, провежда научни изследвания в търсене на решения по актуални и важни за обществото проблеми. Проблематиката на форума е особено значима поради драматичните международни събития, свързани със сигурността в глобален и национален мащаб, изтъкна проф. Гоев.

Студентите в залата

Д-р Добромир Тотев приветства катедрата-юбиляр от името на ръководството на Министерството на отбраната. УНСС е най-иновативното и най-бързо развиващо се висше училище в страната, а катедра „Национална и регионална сигурност“ е еталон за високо качество на обучение и за реализиране на важни научни интердисциплинарни изследвания, отбеляза той. Д-р Тотев конкретизира, че много висококвалифицирани управленски кадри са обучени в катедрата.

Вашата катедра е независима, извън конюнктурата институция, обърна се към студентите проф. Христо Първанов. Деканът определи двете й същностни характеристики: качеството на преподаването и свободната комуникация. Катедрата винаги ще ви дава възможност за квалифициран съвет, тя ще е вашият реален помощник в професионалното развитие, изтъкна той.

Проф. Гоев, проф. Иванов, проф. Първанов (отляво надясно)

Този ден е важна стъпка за катедрата с нейните 25 написани и 30 ненаписани години, каза проф. Тилчо Иванов.  Секторът за сигурност и отбрана е много сложен, той произвежда благото „сигурност“, а вие, младите хора, сте залогът за бъдещото качество на това благо, посочи той и пожела на студентите да се посветят на благородната мисия "националната сигурност".

По време на конференцията

Основен доклад на конференцията изнесе проф. Димитър Димитров. Той открои, че катедрата е единствената в България по икономика на отбраната и сигурността, спря се на развитието й пред годините, на промените в обществения живот и промените в учебните планове, новите магистърски програми, направленията в научните изследвания и др. Отбраната и сигурността присъстват във всички сектори на икономиката и държавното управление, изтъкна ръководителят на катедрата. Той коментира факторите за бъдещото развитие и създаването на новия профил на икономиста в сферата.

Проф. Димитър Димитров (вторият вляво) изнася основния доклад на форума

Двадесет и четири бяха презентациите, изнесени в двете сесии на форума, свързани с  обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността.

Галерия снимки от Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигур ...