Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“

четвъртък, 08 октомври 2015 15:48

Национална научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“, организирана от катедра „Математика“, се проведе в университета. При откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, член на програмния комитет на конференцията. Модератор на форума бе доц. д-р Мая Микренска, научен секретар на катедра „Математика“.

Проф. Камелия Стефанова, доц. Мая Микренска, проф. Валентин Гоев, проф. Веселка Павлова, проф. Николай Божинов, проф. Валентин Кисимов (отляво надясно)

От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в конференцията приветства проф. Валентин Гоев. Той изтъкна, че през последните четири години форумът се налага като ежегоден и с открояваща се научна проблематика. Проф. Гоев посочи, че в тазгодишното издание със свои анализи по актуални теми се представят 34-ма учени и специалисти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, НСИ, БНБ, ПУ „Паисий Хилендарски“ и др. Той акцентира върху спецификата на форума: специалната сесия за студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната математика, статистика и информатика“.

В голямата конферентна зала

Това е поредният успешен проект на факултет „Приложна информатика и статистика“, изтъкна  проф. д-р Веселка Павлова. Тя отбеляза, че в работата на конференцията активно участие взимат млади учени, които могат да изложат и защитят своите идеи по актуални проблеми, а факултетът винаги е подпомагал научното израстване на своите възпитаници.

Творческото решаване на реални проблеми трябва да бъде ясно очертано, а математиката и информатиката ще помогнат за точния анализ, отбеляза проф. д-р Камелия Стефанова.

Успешна работа на форума пожела и проф. д.м.н. Николай Божинов.

Участници във форума

Участниците в конференцията бяха приветствани и от името на акад. Петър Кендеров, председател на УС на Съюза на математиците в България. Приветствия бяха поднесени и от Финансово-счетоводния факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, от името на проф. Николай Витанов, зам.-изпълнителен директор и директор по науката и бизнеса в Института по механика на БАН и др.

Работата на конференцията бе организирана в четири сесии в тематичните направления математика, информационни технологии, статистика, както и специалната сесия за студенти и докторанти. Изнесени бяха 29 доклада, свързани със сложните модели на риск и вероятност за фалит, методите на реинженеринг на бизнес процеси, специфичните особености в структурата на данните в счетоводните системи на бюджетни предприятия, стохастични подходи за прогнозиране на демографските процеси и др.  

Галерия снимки от Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните т ...