Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

петък, 12 юни 2015 12:22

Меморандум за партньорство бе сключен между УНСС и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС). Документът бе подписан от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на НКИТЕС проф. д-р Румен Стайнов. На събитието присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, а от страна на НКИТЕС: инж. Борис Попов, председател на Контролния съвет на сдружението, и Владислав Христов, член на УС и председател на КИС ИЕС на НКИТЕС.

Проф. Статев (вдясно) и проф. Стайнов подписват меморандума

Нашият университет има договори с почти всички големи бизнес структури в страната, но за пръв път подписваме меморандум с клъстер, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев. Ректорът открои пред партньорите възможностите за практическо обучение в бакалавърската специалност „Икономика на транспорта“ и магистърската „Енергиен бизнес“ и посочи, че получените икономически знания трябва да бъдат доразвити и конкретизирани в областта на транспортния и енергийния сектор, в управлението на съвременните проекти и системи,  в иновациите, конкурентоспособността и комуникациите. Трябва да запълним с още съдържание образователната и научноизследователската сфера, съвместно да укрепим мрежата на експертното сътрудничество, да разширим възможностите за активност, категоричен бе проф. Статев. Гледаме в една посока и трябва да постигнем голяма ефективност, изтъкна ректорът и набеляза някои от бъдещите параметри на партньорството: от преподавателската и лекционната дейност, до организирането на панелни дискусии и кръгли маси.

Взаимодействието между УНСС и НКИТЕС може да се превърне в двигател на идеи, които ще са от полза както за преподавателската работа, така и за научноизследователската дейност, посочи и проф. д-р Камелия Стефанова. Деканът на факултет „Приложна информатика и статистика“ представи и конкретните цели на сътрудничеството и бъдещото взаимодействие между двете институции.

Практиката и академичната наука в „единен организъм“ могат да са взаимно полезни за подобряване на иновационните решения, с които се укрепват производствените възможности на фирмите-членки на НКИТЕС, за активно участие при проекти от развойно-приложен характер,  при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката, изтъкна и проф. д-р инж. Румен Стайнов. Сред целите на партньорството той изтъкна успешното позициониране на пазара на ЕС, конкурентоспособността и изпреварващия ефект в съвместните научни и приложни решения, интегрирането на студентите в практиката и др.

Присъстващите на събитието

С подписването на меморандума страните декларираха желанието си за развитие на научния и производствения капацитет в областта на телематиката, насърчаване на перспективните студенти и научни работници за интегрирането им в българската телематична индустрия, подпомагането на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС в тяхното професионално развитие и интегриране в европейската мрежа по телематика. Документът предвижда също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове. В меморандума е предвидено и изграждането на Балкански координационен център по телематика със седалище София.

За координатор по меморандума за партньорство от страна на университета бе определен деканът на факултет „Приложна информатика и статистика“ проф. д-р Камелия Стефанова.

Галерия снимки от Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национале ...