Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора"

понеделник, 11 май 2015 16:16

Дискусионен форум на тема „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора" се проведе в голямата конферентна зала на университета. На форума, организиран от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Р България и Университета за национално и световно стопанство, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на  ИСС, Ариане Родер,  вицепрезидент на група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), проф. д.ик.н. Нено Павлов, зам.-председател на ИСС, експерти  от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката, представители на социални предприятия, неправителствени организации, преподаватели, студенти от УНСС и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

При откриването на форума. Отдясно наляво: Теодора Тодорова, МТСП, Ариане Родер, проф. Лалко Дулевски, проф. Стати Статев, проф. Нено Павлов, Албена Мерачева, Министерство на икономиката, Васил Асенов, МТСП

В приветствието си към участниците във форума ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев изтъкна силната ангажираност на УНСС към социалните проблеми и конкретизира, че университетът е не само водещ и най-голям в страната, но и висшето училище, което предоставя най-добри условия на хората с увреждания.  Проф. Статев открои, че социалното предприемачество е застъпено в обучението, акцентира върху актуалността на темата, значимостта на форума и предстоящата лекция на специалният гост  Ариане Родер,  вицепрезидент на група 3 на ЕИСК.

Проф. Статев приветства участниците в дискусионния форум

Страната ни има добра база за стартиране на социалната икономика и социалното предприемачество, отбеляза проф. д-р Лалко Дулевски, председател на  ИСС. Социалното предприемачество и социалните предприятия, като част от социалната икономика, представляват все още неоползотворен бизнес модел със специфични черти и характеристики, посочи той. Българските кооперации, които имат 120-годишен опит, са символ на социалната икономика. Младите хора трябва да гледат по-солидарно към този бизнес, обърна се към студентите в залата проф. Дулевски.

В голямата конферентна зала

Специалният гост на форума Ариане Родер,  вицепрезидент на група 3 на ЕИСК, представи в своя доклад политиката на Европейския съюз в областта на социалното предприемачество. Тя се спря на работата на Европейския комитет като консултативен орган на ЕС, декларацията от Страсбург  за социално предприемачество и дейността на ЕИСК с гражданските общества  за въвеждане на препоръчителни политики на национално ниво на управление. Тя очерта процеса, осъществяван в различни райони, и комуникацията с представителите на работещите по веригата на социалното предприемачество.

Ариане Родер

Ариане Родер акцентира върху няколко ключови препоръки, формулирани на пленарното заседание на Глобалната мрежа по социално предприемачество и на конференцията на ЕИСК в Страсбург, като обърна специално внимание на факта, че инвестициите са тема, а не фокус.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на Ариане Родер сертификат за изнесената публична лекция (на снимката долу)

Експертите от Министерството на труда и социалната политика Теодора Тодорова и Васил Асенов се спряха на националните политики за насърчаване на социалното предприемачество и на възможните механизми за финансиране на социалната икономика в България. Албена Мерачева, държавен експерт в отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на ОП“ в Министерството на икономиката, обобщи мерките за подкрепа на предприемачеството по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", които ще действат за периода 2014-2020 г.

Участници във форума

Целта на дискусионния форум бе студенти от УНСС и ВТУ, които се обучават по предприемачество или социално предприемачество, да се запознаят с възможностите за стартиране на социални предприятия чрез различни финансови инструменти и оперативни програми, да се популяризират добри европейски практики. Проведената в края на форума дискусия се фокусира върху политиката на ЕС в областта на социалното предприемачество и възможностите на социалната икономика и социалното предприемачество да допринесат за социално включване и заетост на младите хора.

 


 

Галерия снимки от Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през пер ...