На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“

петък, 17 април 2015 13:47

Заключителна пресконференция по проект BG051P001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: „Анализ и оценка на ефектите от актуализирането на учебната документация и методиката на обучението в професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на бизнеса“ се проведоха в университета. Във форума участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, доц. д-р Марчо Марков, ръководител на проекта,  доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, декани на факултети и ръководители на катедри, преподаватели, експерти от партньорски организации, студенти от професионално направление „Икономика“, участвали в обучението по актуализираните учебни програми.

Отляво надясно: Гълъб Донев, проф. Стати Статев, доц. Марчо Марков, проф. Веселка Павлова, доц. Лилия Йотова

Това е вторият от двата проекта за двете водещи и най-големи професионални направления в УНСС – „Администрация и управление“ и „Икономика“, в които учат близо две трети от нашите студенти, посочи в приветствието си ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той бе категоричен, че тези проекти са доказателство на решимостта на университета непрекъснато да усъвършенства обучението и да повишава качеството на учебния процес, като се отчитат европейските и световните образователни стандарти и изискванията на практиката. Проф. Статев изтъкна, че това е гаранция за отличната подготовка на студентите и предпоставка за успешната им кариера. 

Ректорът приветства участниците в проекта. Вляво: Гълъб Донев.

Ректорът конкретизира, че при реализацията на проекта е анализирана учебната документация на 37 специалности, от които 10 с преподаване на английски език, актуализирани са 41 учебни програми и са създадени 10 нови, а резултатите са дело на преподаватели от шест факултета и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, на студенти-бакалаври от професионално направление „Икономика“, на експерти от Министерството на финансите, Агенцията по заетостта и Националното сдружение „Недвижими имоти“. Проф. Статев изтъкна, че УНСС работи по 68 университетски, национални и международни проекта, предстои да започне работа и по още 45-50 проекта, като голяма част от тях са свързани с въвеждането на модерни форми на дистанционно обучение, студентски практики, академично израстване на младите учени и др. С този проект получихме много силна обратна връзка с партньорите ни, допълни ректорът и бе категоричен, че контактите и връзките трябва да продължат, защото усъвършенстването на документацията и формите на обучение е перманентен процес.

По време на форума

УНСС ще бъде първият университет, който ще създаде Център за студентски стажове и практики, акцентира върху предстоящата инициатива ректорът. Проф. Статев изтъкна също, че най-голямото в страната висше училище категорично ще бъде на първо място и в програмата за студентски практики и стажове, надминавайки поставения таргет, защото през септември ще отчете 4500 студенти, преминали студентски практики в рамките на година. Той оцени фактите като мащабна дейност, която показва огромния образователен, научноизследователски и проектен потенциал на УНСС.

В голямата конферентна зала

Изпитвам чувство на уважение и респект към УНСС, който в най-голяма степен е помогнал за моето развитие и реализация, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев, възпитаник на университета. Той посочи, че е изключително удовлетворен от резултатите по проекта и прави чест на УНСС, че през годините никога не е бил встрани от изискванията на пазара на труда. Според статистиката сега при над 365 хиляди безработни в страната, 20 хиляди обявени работни места стоят незаети поради липса на подходящи специалисти. Ще е по-ефективно, ако младите хора, които завършват висше образование, са подготвени да навлязат в практиката, уточни Донев и посочи, че УНСС дава пример за такова синхронизиране на обучението с изискванията на пазара на труда.

Участници в заключителната пресконференция и кръглата маса

Основната цел по проект „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“, е постигане на по-тясна обвързаност с бизнеса за нови професионалисти, притежаващи знания, умения и компетенции, свързани със сегашните и бъдещите потребности на стопанската практика, подчерта доц. д-р Марчо Марков, ръководител на проекта. В презентацията си той се спря на основните и специфични цели, като очерта извършеното по седем дейности: проучване на потребностите на пазара на труда, актуализиране на учебната документация, внедряване на актуални учебни програми в обучението на 21 катедри, информиране и публичност, управление и вътрешен мониторинг и др. Доц. Марков открои изключително важната връзка с партньорите и ефективното съотношение между широкопрофилното и специализираното обучение. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, посочи още той. 

Доц. Марчо Марков представя проекта

В работата на кръглата маса на тема: „Анализ и оценка на ефектите от актуализирането на учебната документация и методиката на обучението в професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на бизнеса“, с модератор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, участваха декани и зам.-декани на факултети, преподаватели и студенти, както и експерт-анализатори от Министерството на финансите, Агенцията по заетостта и Националното сдружение „Недвижими имоти“. 

Галерия снимки от На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуа ...