Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“

понеделник, 16 март 2015 17:09

Заключителна конференция по проект BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007 – 2013), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, се проведе в малката конферентна зала на университета. На конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, представители на МОН, гости от Института по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на Руската академия на науките, докторанти и др.

Проф. Валентин Гоев, проф. Станка Тонкова, доц. Венелин Бошнаков (отляво надясно)

От името на ректора на УНСС проф. д-р Валентин Гоев поздрави участниците в конференцията с успешно осъществената програма. Той прочете приветствието на проф. д.ик.н. Стати Статев, в което се посочва, че проектът е „отправен към академичното израстване, защото става дума за обучението на докторанти, които са бъдещите доценти и професори, а защо не и академици“. Моята кауза е не просто увеличаването на броя на докторантите в УНСС, което вече е безспорен факт, но и качеството на тяхното обучение, на тяхната подготовка, се казва още в обръщението на ректора. В него се акцентира върху огромната работа, извършена през последните три години по проекта, и се посочва, че младите изследователи от целевите групи са приложили в дисертациите си знанията, уменията и компетентностите, придобити в специализираните курсове, консултациите с водещи учени от УНСС, научноизследователска мобилност и др.

В малката конферентна зала

„Казвам всичко това с гордостта на ректор на университет, чийто 95-и рожден ден ще отбележим тази година, защото продължаваме славните традиции на нашите основатели като достойни техни следовници. Това е сериозна и основателна причина за самочувствие, защото от създаването си до днес УНСС не просто подготвя националния елит. Той е крепител на българската духовна идентичност, неговите преподаватели и учени са в авангарда на националния интелектуален, образователен и научен капитал. Но това е и вечна причина да бъдем винаги поне крачка напред в своето развитие спрямо академичните ни събратя, винаги да бъдем самовзискателни и безкомпромисни в отстояването на огромните ни успехи, да останем верни на изконните академични ценности. И да вървим напред.“, пише още в приветствието на ректора. Искам да Ви уверя, че можете да разчитате на институционалната, колегиалната и човешката подкрепа на академичното ръководство, посочва проф. Статев и изказва благодарност на ръководителя на проекта проф. Тонкова и на всички участници.

Участници в конференцията

Проф. д.ик.н. Станка Тонкова очерта структурата и целите, количествените и качествените резултати от изпълнението на петте проектни дейности: усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентности; подкрепа за подготовката на висококачествен дисертационен труд; научноизследователска мобилност в страната и чужбина; принос към икономическото научно знание; обогатяване на докторантската библиотечна колекция. Проф. Тонкова приведе данни за специализираните обучителни курсове, организираните научни форуми и конкурси, самостоятелните студии на докторантите, публикувани в изданието „Докторантски конкурси“ и др.

Проф. Тонкова представя проекта

Проф. Валентин Гоев връчи наградите на победителите от конкурсите за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика (на снимките долу)

Бяха връчени и сертификати за проведените по проекта обучения, а участниците в конференцията обмениха мнения и добри практики.

 

Галерия снимки от Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионер ...