Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС”

вторник, 16 декември 2014 16:05

Заключителна конференция по представяне на проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” се проведе в университета. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. На откриването на форума присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. 

При откриването на конференцията. Отляво надясно: проф. Валентин Гоев, доц. Венелин Бошнаков, проф. Валентин Кисимов

Като сериозна разработка, която може да се окачестви не като обикновен научноизследователски проект, а като проект с високи научни резултати, определи проф. Валентин Кисимов BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС”. Той приветства участниците в проекта от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и изрази неговото удовлетворение от постигнатите изключителни резултати. Проф. Кисимов изтъкна важността на разработката, новите форми на научноизследователска дейност, амбицията да се осъществи по-нататъшното развитие на университета и издигането на неговата репутация.

В голямата конферентна зала

Програмата на конференцията включи представяне на основните резултати от проекта, постигнати по отделните пет дейности. Като особено важна сред тях бе откроена разработваната университетска система от ключови индикатори, изграждана по модел на балансирана карта за оценка (Ваlanced Corecard). Акцент бе поставен и на моделирането на работни процеси в УНСС, осъществено въз основа на детайлизираното им описание и представяне чрез специализиран софтуер за моделиране на бизнес процеси IBM USINESS PROCESSES MODELER. Бяха презентирани и дейностите по актуализация на системата за управление на качеството в университета по международен стандарт ISO 9001:2008.

Представянето на проекта и конкретно дейност 1 „Анализ за съответствие на процесите на управление в УНСС“ направи доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. Той открои общата и специфичните цели на разработката в усъвършенстване на системата на управление на университета, повишаване на икономичността, ефикасността и ефективността на работните процеси и дейности, постигане на по-високо съответствие с изискванията на Националната агенция по оценяване и акредитация, подобряване на позициите на университета в рейтинговата система на висшите училища в България и др. Проектът е осъществен за 22 месеца. Доц. Бошнаков се спря на обхвата на дейност 1, основните му зони - учебна дейност, нормативна уредба, включването на академичния състав и студентите в НИД на УНСС и др. По проекта са работили 3 ключови експерти и 21 функционални експерти, в анкетните проучвания са участвали над 2200 студенти, 430 преподаватели, 380 служители, бивши студенти от университета, работодатели на завършилите УНСС.

Участници в конференцията
Дейност 2 по проекта „Разработване на система от ключови индикатори за управление на УНСС“ представи доц. Марияна Кузманова. В презентация доц. Ваня Лазарова се спря на дейност 3 „Моделиране и усъвършенстване на процесите на управление в УНСС“. Представени бяха и останалите две дейности по проекта „Интегриране на информационната система за управление на УНСС“ и „Внедряване на промени в системата за управление на УНСС“.

Целта на проекта е повишаване на качеството на образованието в университета чрез анализ на предизвикателствата, разработване и внедряване на иновативен инструментариум за управление при отчитане на съвременните потребности на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Галерия снимки от Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвежд ...