Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство"

петък, 12 декември 2014 16:31

На заключителна пресконференция бе представен проект BG051PO001-3.1.09-0024 "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство". Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На заключителното представяне присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, преподаватели, студенти.

Проф. Гоев (вляво), проф. Павлова и проф. Кисимов при откриването на заключителната пресконференция

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие за успешно приключилия проект и постигнатите резултати отправи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов. Той подчерта, че модерната система за кариерно развитие на преподавателския състав на университета е лидерски проект, който е неделима част от политиката на академичното ръководство. В предизвикателствата на времето и необходимостта за прилагането на най-модерните форми на обучение е невъзможно без кариерното развитие на преподавателския състав, изтъкна проф. Кисимов. Той се спря на двата аспекта на системата: за оценка и прогнозиране на кариерното развитие на университетските преподаватели и провежданите курсове за повишаване на чуждоезиковите компетенции, както и на компетенциите за актуализация на учебни програми, съобразно изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS), и за работа със съвременни библиотечно-информационни системи.

В голямата конферентна зала

Ръководителят на проекта проф. д-р Валентин Гоев направи равносметка на извършеното и открои резултатите по реализирането на проекта. Целта е осъществяването на система за кариерно развитие на преподавателите, основа за академичното им израстване, посочи зам.-ректорът. Проф. Гоев се спря на някои съвременни средства за преподаване, като т.нар. интерактивна дъска, обучителните курсове, в които са участвали 235 преподаватели, различните видове обучения на академичния състав. Той посочи, че повишаването на квалификацията ще продължи и през следващата година със средства от бюджета на университета.

Преподаватели и студенти

Ключови експерти представиха отделните дейности по проекта. Доц. Росен Кирилов (на снимката долу) открои основното по дейност 1, като представи функционалността на системата и работата с отделните модули.

Доц. Венелин Бошнаков анализира същността на дейност 2 по програмата за квалификация на академичния състав в придобиването на компетенции в три основни направления: чуждоезикови, по съвременните образователни технологии и съвременните методологии за научни изследвания. Доц. Ваня Лазарова коментира работата по дейности 3 и 5 – курсовете за обучение за използване на интерактивни методи и курсовете за обучение за актуализация на учебните програми, съобразени с изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. За курсовете по чуждоезиково обучение говори ст.преп. Албена Стефанова.

Галерия снимки от Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на в ...