Годишна научна сесия на УНСС

четвъртък, 11 декември 2014 16:36

Изключително ми е приятно от името на академичното ръководство и лично от мое име да поздравя участниците в годишната научна сесия на Университета за национално и световно стопанство. Това е нейното седмо издание, на което ще бъдат представени резултатите от нашата научноизследователска дейност през 2014 г., изтъкна при откриването на форума ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. На годишната научна сесия, която открои академичната изследователска дейност на УНСС, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, учени от факултети и катедри на университета.

Отдясно наляво: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, Николай Бакърджиев

Годишната научна сесия се утвърди като авторитетен академичен форум и значимо събитие в живота на УНСС, като една от новите ни традиции и духовно пространство за равносметка, за общоуниверситетски преглед на постигнатото в научноизследователската дейност в областта на икономиката, управлението, социологията, политиката, правото и др., открои значимостта на събитието проф. Статев. Той изтъкна, че този форум изгражда мост между научната дейност на 34-те катедри, осемте факултета, центровете и институтите на УНСС и дава възможност да се направи обективна оценка на състоянието и перспективите на науката в университета. „За 2014 г. тя е: нарастване на изследователската активност и творческата креативност, увеличаване на броя на международните, националните и университетски проекти, по които работим. Това показва и програмата на годишната научна сесия, която е доказателство за сериозната и задълбочена работа на университетските изследователи. Това е и нашият принос като лидер в българското и европейското изследователско пространство“, подчерта ректорът.

В голямата конферентна зала

Проф. Статев заяви, че според неотдавна направения рейтинг на българските висши училища УНСС е най-големият университет в страната със своите 21 431 студенти, както и университетът с най-висока институционална оценка. Той напомни също, че през 2015 г. ще бъде отбелязана 95-годишнината от създаването на УНСС, което означава и 95 години наука, научни традиции,  нови научни предизвикателства. Едно от тях ще бъде достойното ни участие в първата в България самостоятелна европейска програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, посочи ректорът. Той увери колегите си, че както и досега ректорското ръководство ще продължи да подкрепя научноизследователската дейност в университета.

Проф. Стати Статев и проф. Валентин Гоев символично дадоха началото на годишната научна сесия (на снимката долу).

Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, изтъкна важността на форума и посочи, че университетските учени имат всички основания да са удовлетворени от постиженията си. Общо 33 са завършените през годината научноизследователски проекти, открои той и диференцира научния продукт: 26 университетски, 6 международни, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 1 национален проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на МОН. През годината са изпълнявани общо 134 проекта, 101 от тях с продължаващ срок. Проф. Гоев посочи и основния проблем за научната дейност, свързан с намалената целева субсидия за университетските научни изследвания, която от няколко години е 450 хил. лв. при над 1 200 000 лв. за 2009 г. Той изрази и готовността на ректорското ръководство да продължи проекта за кариерно израстване в университета със заделени средства от бюджета на УНСС.

Участници в научната сесия

Всички представени на сесията проекти са одобрени с високи оценки от Програмния съвет по научноизследователската дейност на УНСС, подчерта проф. Валентин Гоев.

Традиционната годишна научна сесия даде визия на академичната изследователска дейност и нейните 33 завършени проекта. Работата на форума протече при регламент: представяне на проектите и последващи дискусии, което даде възможност да се откроят и коментират различни проблеми от изследователската програма. В трите заседания бяха включени презентации по „Дълговата криза в Европейския паричен съюз и ефекти за България“ с ръководител доц. д-р Йорданка Статева, „Ефекти за българската финансова система и икономика от пакта за финансова стабилност“ с ръководител доц. д-р Пламен Орешарски, „Проблеми на съвременното развитие на паричната и бюджетната политика на ЕС и на участието на България в тези политики“ с ръководител доц. д-р Силвия Трифонова, „Трансформациите в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в Европа“ с ръководител проф. д.ик.н. Пламен Мишев, „Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза“ с ръководител доц. д-р Венелина Трифонова, „Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги“ с ръководител проф. д-р Евгения Делчева и др.

Галерия снимки от Годишна научна сесия на УНСС ...