Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“

петък, 21 ноември 2014 12:32

На заключителна пресконференция в голямата конферентна зала бяха обявени резултатите по проект BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и имаше за цел да повиши капацитета на преподаватели, студенти и администратори за създаване и ползване на мултимедийни средства за дистанционно обучение.

На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение, декани на факултети, ръководители на катедри, преподаватели, журналисти и др.

При откриването на пресконференцията. Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, Сергей Цветарски, проф. Маргарита Александрова

Удоволствие и личен ангажимент е да присъствам на заключителната пресконференция за най-сериозно финансирания университетски проект, посочи при откриването на форума ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Ние сме успешни пионери в дистанционното обучение, вече с близо 20-годишен опит, изтъкна той и конкретизира, че е следил отблизо и участвал в работата на проекта като преподавател. През тази година 65 бакалаври редовно обучение пожелаха да се прехвърлят в дистанционна форма, което ни дава основание да разширим дистанционното обучение и така да постигнем оптимално съотношение между двете форми, категоричен бе ректорът. Резултатите от проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ ни дават увереност още от следващата година да увеличим броя на студентите дистанционно обучение в София, както и в другите центрове на университета.

Участници във форума

Ректорът изтъкна също необходимостта да бъде въведена държавна поръчка и в дистанционния регистър на магистрите, което предстои да бъде одобрено на съответните институционални нива. Проф. Статев отбеляза, че огромен плюс в развитието на дистанционното обучение е ефективността от договорите на университета с Националния статистически институт, организациите на одиторските структури и т.н. Създадохме достатъчно условия за модерно дистанционно обучение, а с изпълнението на този проект вече имаме самочувствието за постигнато качество и сериозно ниво, каза проф. Статев. Той благодари на екипа по проекта за академичните амбиции и посочи, че УНСС за пореден път доказва своите лидерски позиции.

В резултат на изпълнението на проектните дейности са разработени 60 офлайн и 60 онлайн мултимедийни курсове – модули за обучение на студенти, специализанти и участници в продължаващо обучение, изтъкна ръководителят на проекта проф. д-р Веселка Павлова. Разработените онлайн мултимедийни курсове/модули, в които са вградени много мултимедийни компоненти, са интегрирани в уеб-сайта на университета. Знанията и уменията за работа с мултимедийните обучителни системи са мултиплицирани сред преподавателите, административния и техническия персонал на УНСС. В презентацията си проф. Павлова посочи, че в рамките на проекта е проведено обучение на студенти и специализанти със създадените офлайн и онлайн мултимедийни курсове и е извършен обстоен анализ както на получените резултати, така и на направените предложения от научните ръководители на специалности. Обобщените данни от проучването са в основата на разработвания проект на Стратегия за усъвършенстване на системата за дистанционно обучение в УНСС, гарантираща устойчивост на постигнатите резултати и след приключването на проект BG051РО001-4.3.04-0034. В работата по проекта са участвали 55 преподаватели в дистанционно обучение, 7 експерти, 252 обучени преподаватели, административен и технически персонал, над 100 преподаватели – тютори за консултиране и мониторинг на използването на мултимедийните учебници и компоненти за целите на обучението.

Проф. Веселка Павлова представя резултатите от проекта. Вляво от нея: проф. Валентин Кисимов

Проф. Павлова посочи, че в проведеното обучение на студенти с офлайн и онлайн мултимедийни курсове-модули са участвали над 2100 студенти от бакалавърска и магистърска степен, съставена е анкетна карта и проведеното проучване за полезността на мултимедийните учебници в четири аспекта показва средна оценка над 6 по 10-степенната скала.

Анализ на резултатите от ефективността от използването мултимедийните учебници, разработени по проекта на база на анкетно проучване направи доц. д-р Соня Чипева, ключов експерт. Тя отбеляза, че повече от половината студенти не посочват, че са срещнали трудности при ползването на онлайн и офлайн формите, а набелязаните проблеми са най-вече от технически характер.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов се спря на стратегиите за усъвършенстване на системата за дистанционно обучение в университета. В презентацията си той открои принципите на мултимедийния учебник, параметрите, следващи от методиката,  същността на мултимедийните технологии, въздействието на мултимедийни компоненти върху мисленето, емоционалността, от интерактивност и т. н.

По време на разискванията

Представена бе работата н системата MOODLE като администратори, преподаватели и студенти в изложението на доц. д-р Александрина Мурджева, координатор по техническите дейности.

Галерия снимки от Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистан ...