Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г.

понеделник, 12 декември 2011 0:00

В А Ж Н О

СЪОБЩЕНИЕ

Попълване на заявленията за европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г., по Проект „Студентски стипендии и награди 2011 – 2012”, съфинансиран от Европейския социален фонд, през интернет страницата на Проекта - http://eurostipendii.mon.bg/ - от 12 декември 2011 г. до 15 януари 2012 г .

Документите за стипендии и награди на хартиен носител ще се приемат в Центъра за прием на документи от 19 декември 2011г. до 20 януари 2012 г.

ВНИМАНИЕ!

  1. Формулярите се подават лично.
  2. В случай, че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в УНСС, той може да упълномощи свой представител с нотариално заверено пълномощно.
  3. Награди не се отпускат за разработени курсови работи, проекти и разработки, включени в учебния план на студентите.
  4. Към формуляра за награда се прилага служебна бележка по образец, подписана от декана на факултета и съответни документи – сертификати, грамоти и др.

ОБРАЗЕЦ ЗА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Служебна бележка

№ ....................................................................

.........................................................................................................................................
(факултет)

издава настоящата служебна бележка в уверение на това, че студентът :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(имена на студента, факултетен номер, специалност, курс)
обучаващ се в редовна форма по професионални направления от област на висше образование .........................................................................................................................
......................................................................................................................, е участвал в научни изследователски или практически разработки, художествено–творчески дейности, а именно :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(посочват се данни за разработката /проекта - име на разработката/проекта,
вида на художествено-творческата дейност, кога е осъществен или започнал и др.)

Настоящата служебна бележка дава право на студента да кандидатства за награда по Проект „Студентски стипендии и награди 2011–2012”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Ръководител катедра /проект/:
................................................
.................................................
(име и фамилия, подпис)
Декан: .........................
(име и фамилия, подпис и печат)

Галерия снимки от Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. ...