Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“

четвъртък, 19 юни 2014 15:00

В голямата конферентна зала бе представен проект BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Във форума участваха представители на академичното ръководство, декани на факултети, ръководители на катедри, преподаватели, експерти на партньорите по проекта - Министерството на финансите, Агенцията по заетостта и Националното сдружение „Недвижими имоти“. 

Участници в конференцията

Най-важното в нашата академична работа е съдържанието на учебния процес, открои значимостта на конференцията при откриването й проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“.  Такова научно зареждане е особено необходимо, изтъкна той и пожела успех на участниците във форума.

Проектът бе представен от неговия ръководител доц. д-р Марчо Марков. Той изтъкна, че  основната цел е постигането на по-тясно обвързване между висшето икономическо образование и социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти, притежаващи знания, умения и компетенции - в съответствие със сегашните и бъдещите потребности на стопанската практика. Доц. Марков се спря и на дейностите, ресурсите, екипа и графика за изпълнението на проекта, чието изпълнение започна през март 2013 г. Той посочи, че очакванията са за изграждането на устойчив модел на партньорски взаимоотношения, който ще допринесе за сближаването на съдържанието на учебните програми с потребностите на практиката. Това ще подпомогне процеса на по-бърза адаптация на младите специалисти към изискванията на работните места и като цяло – към динамично променящите се характеристики на трудовия пазар, каза ръководителят на проекта.

Отляво надясно: проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, доц. д-р Марчо Марков, ръководител на проекта, проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет

Първата дейност по проекта “Проучване на потребностите на пазара на труда от кадри с висше икономическо образование по специалности” представи доц. д-р Галина Димитрова, експерт-анализатор от УНСС. Тя приведе обобщени данни от проучвания и разработки на Националната агенция по оценяване и акредитация, работодателски организации, одита на Сметната палата, информационната система на МОН, Рейтинговата система на висшите училища и др. Посочено бе, че УНСС е с най-висока оценка (9,88) от програмната акредитация на професионално направление “Икономика” сред 26-те висши училища в страната, обучаващи икономисти. В университета се обучават над една четвърт от всички студенти от професионално направление “Икономика” в България. Около 97 на сто от завършилите в него висшисти-икономисти се реализират на пазара на труда. УНСС има най-висок престиж сред българските работодатели в страната, приемащи на работа икономисти. Всичко това потвърждава, че той заема лидерска позиция при подготовката и реализацията на висшисти-икономисти. 

Анализи и препоръки направиха в презентациите си експертите Цветан Спасов от Агенцията по заетостта, Валентин Съйков от Националното сдружение „Недвижими имоти“ и Наталия Панайотова от Министерството на финансите. 

В голямата конферентна зала

Доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет на УНСС, представи втората дейност по проекта - „Анализиране на функциониращата учебна документация (учебни планове по специалности, квалификационни характеристики, учебни програми)“. Реализацията й е дело на 23 експерт-анализатори от катедрите и звената в УНСС, които отговарят за обучението на студентите от професионално направление „Икономика“ в ОКС „бакалавър“, и на 7 експерти от партньорските организации. Актуализацията на учебната документация в частта на учебните планове, която е сред основните дейности при изпълнението на проекта, ще приключи до началото на новата учебна година. В нея участват 41 автори на актуализирани и 10 автори на нови учебни програми, както и 32 участници от страна на партньорите, чийто кръг постепенно се разширява. Всяка учебна програма има по двама рецензенти – един вътрешен и един от партньорска организация. 

По време на конференцията

На конференцията бе изразена общата позиция, че икономистите, които се подготвят в УНСС, намират добра професионална реализация както в частния бизнес, така и в организациите от публичния сектор на централно и местно равнище. Очакванията са, че изграждането на устойчив модел на партньорски взаимоотношения ще допринесе за сближаването на съдържанието на учебните програми с потребностите на практиката. Това ще подпомогне процеса на по-бърза адаптация на младите специалисти към изискванията на работодателите и като цяло – към динамично променящите се характеристики на трудовия пазар.

Представа за мащаба на проекта дава броят на изпълнителите: 120 експерти от УНСС и 65 експерти от партньорските организации. В отделна дейност - „Внедряване на актуализираните учебни прогрми при обучението на студенти от професионалните поднаправления (за дисциплини от общоуниверситетски блок) и на студенти от съответните специалности (за дисциплини от факултетен и специализиращ блок)“ ще бъдат обхванати 4300 студенти, чийто лекции и семинарни занятия ще се водят освен от преподаватели от УНСС, и от изтъкнати специалисти от частния бизнес и държавните организации. В проекта са заложени и конкретни действия за осигуряване на информираност и публичност и за популяризиране на резултатите от неговото изпълнение. Резултатите от актуализацията на учебната документация и от внедряването на актуализираните учебни програми ще бъдат представени на кръгла маса, на която ще бъдат поканени и ръководствата на УНСС и на партньорите, представители на бизнеса и държавните институции.

Галерия снимки от Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските прог ...