Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ

сряда, 18 юни 2014 17:53

Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Националния статистически институт (НСИ) подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев  и Сергей Цветарски, председател на НСИ, в присъствието на ректорското ръководство, на доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката на УНСС, и на Диана Янчева зам.-председател на статистическия институт.

Документът предвижда координиране на действията на двете институции при подготовката на нови кадри и повишаване квалификацията на работещите в системата на НСИ, както и съвместно осъществяване на изследователска дейност, насочена към решаване на конкретни задачи на статистическата теория и практика.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и Сергей Цветарски подписват споразумението за сътрудничество

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев изрази убеденост, че пред двете институции има широко поле за взаимодействие. НСИ разполага с огромна информация, която нашите академични кадри ще могат да анализират както на макро, така и на микро равнище, посочи той. За университета е особено важно да навлезе в неизползваната и неанализираната досега статистическа информация, което ще е полезно за реализацията на различни научни проекти от национално значение, изтъкна ректорът.

На събитието присъства ректорското ръководство на университета

УНСС е фактор, нека продължим с усъвършенстването на кадрите му в практиката, заяви Сергей Цветарски, който е възпитаник на нашия университет. Време е да възстановим известната статистическа школа на България, което не може да стане без УНСС, акцентира той. Председателят на НСИ проектира възможностите на споразумението от създаването на европейски формат висше обучение на статистици до перспективното сътрудничество в научната област на академично ниво.

Документът е подписан

В споразумението е записано, че УНСС ще участва при разработването на Националната програма за статистически изследвания, анализите в областта на населението, икономиката и околната среда, в методологически и методически въпроси на статистическите изследвания в обществената практика и др. Предвижда се обучението на бакалаври и магистри да бъде съобразено с потребностите на НСИ, да се създадат условия за непрекъснат образователен процес и постоянно актуализиране на знанията на кадрите на института, за привличане на водещи експерти по съвместни програми и курсове. Националният статистически институт ще осигури студентски стажове и преддипломни практики, консултанти в практическата подготовка на студентите, експерти при обучението по статистика и иконометрия и др. Университетът ще получава безвъзмездно информация от статистическите изследвания на Националната статистическа програма и други изследвания.

Обща снимка след подписването на документа

За координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС бе определена доц. д-р Екатерина Тошева, научен секретар на катедра „Статистика и иконометрия“.  

 

 

Галерия снимки от Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ ...