Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031

вторник, 27 май 2014 12:44

Конференция по представяне на проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” се проведе в университета. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. 

При откриването на конференцията. Отляво надясно: доц. Венелин Бошнаков, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, проф. Валентин Кисимов 

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев открои особената значимост на проекта като посочи, че той се осъществява с малко средства, но очертава сериозни и значими резултати. Спечелването на немалко научни проекти в голям изследователски мащаб бе тласък за сериозно развитие, отбеляза проф. Статев. Той изтъкна също важността на разработката и целта на екипа да я "имплантира" в управленската структура на университета. Този проект ще постави сериозен щрих в автоматизираната система на управление, ще разработи и внедри система от ключови индикатори за анализ на състоянието и развитието й. Проф. Статев обоснова значимостта на проекта и с факта, че досега в света  няма разработена система за управление на университет, а висшите училища са с особена пресечна структура на административна и академична система. Ректорът приветства  амбицията на работещите по проекта да осъществят по-нататъшното развитие на университета и им пожела успех.

Участници в конференцията

Представянето на BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” направи доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. Той се спря на основната му цел, внедряването на т. нар. процесно-базирано управление и дългосрочния стратегически ефект в усъвършенстване на системата за управление на университета чрез внедряването на иновативен инструментариум за управленски анализ. Доц. Бошнаков открои и специфичните цели на проекта: издигане на качеството на учебната и научната работа в УНСС, повишаване нивото на съответствие на резултатите с изискванията на Националната агенция по оценяване и акредитация, подобряване на позициите на университета в рейтинговата система на висшите училища в България и др. Той посочи, че планираните по проекта дейности са пет, от които две вече са осъществени, а третата е в процес на финализиране. Срокът за окончателно завършване на проекта е ноември 2014 г. Четвъртата дейност предвижда интеграция на управленската информационната система на университета със софтуера за моделиране на бизнес процеси, а петата - осъществяване на промени в системата за управление на качеството на висшето училище. 

В голямата конферентна зала

Конференцията обсъди първите три дейности по проекта – „Анализ на съответствието на процесите на управление в УНСС“, „Разработване на система от ключови индикатори за УНСС“ и „Моделиране на работните процеси в УНСС“. Общата цел на дейностите по “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” е повишаване на качеството на образование на университета чрез анализ на предизвикателствата, разработване и внедряване на иновативен инструментариум за управление на висшето училище – при отчитане на съвременните потребности на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

 

  

Галерия снимки от Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 ...