Връчване диплома за "доктор" и представяне на значим научен труд

петък, 16 май 2014 10:22

Представяне на дисертационния труд и връчване на диплома за доктор на ас. Красимира Иванова от катедра „Математика“ събра в малката конферентна зала представители на нашия университет и университета в Хаселт, Белгия. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, зам.-ректорите проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Валентин Гоев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, научните ръководители на дисертационното изследване проф. д-р Коен Ванхооф от университета в Хазел и доц. д-р Красимир Марков от Института по математика и информатика при БАН.

Д-р Красимира Иванова със своите научни ръководители проф. Ванхооф (вляво) и доц. Марков
На събитието присъстваха (отдясно наляво) проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, проф. Веселка Павлова, проф. Валентин Кисимов, проф. Камелия Стефанова

Ас. Красимира Иванова разработва дисертационния си труд в белгийския университет. На 31 януари тя го защитава успешно пред международно жури с членове от Белгия, България, Испания и Украйна, назначено от ректора на университета в Хаселт. Темата на докторската й дисертация е „Storing Data using Natural Language Addressing” („Съхраняване на данни чрез естествено-езикова адресация“) и се отнася до ново и важно направление на приложение на математиката в информатиката, и по-специално – съхраняването и обработката на полу-структурирани данни. Това направление придоби известност като “Big Data”.

Академичната среда в УНСС даде възможност на Красимира Иванова да разработи този труд, посочи доц. д-р Красимир Марков и изтъкна, че не са много университетите и институтите, които предоставят такива добри творчески условия за работа. Той посочи също, че дисертацията е от 340 страници, равносилни като обем и значимост на три дисертационни труда.

Красимира Иванова представи в презентация дисертационния си труд, основните резултати от изследването и нагледно обоснова с графики и примери ефективността на разработката.

По време на презентацията на д-р Иванова

Проф. д-р Коен Ванхооф връчи дипломата на д-р Красимира Иванова и я поздрави за постигнатите сериозни научни резултати. Отличителна характеристика на изследването е сериозния математически модел на големи бизнес пространства, отсъствието на класическата структура на базата данни и постигането на еднаква скорост, независимо от обмена на информация в нея. Към работата на д-р Красимира Иванова вече има интерес в Испания, Норвегия и Украйна.

Проф. Ванхооф връчва дипломата на д-р Красимира Иванова

Впечатлен съм от високата област на знание, разработена в този труд, посочи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той поздрави докторантката и изрази увереност, че тази първа научна стъпка ще бъде последвана от други, които ще разширят обема на изследователската работа и нейното хабилитиране в по-високите научни степени. Ректорът оцени високо сътрудничеството между УНСС и университета в Хазел, даващо перспективи и нови възходящи хоризонти за развитие.

Д-р Красимира Иванова бе поздравена и от проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС по електронизацията, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научно изследователската дейност. 

Обща снимка след представянето на дисертационния труд 

 

 

  

Галерия снимки от Връчване диплома за "доктор" и представяне на значим научен труд  ...