Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС

вторник, 29 април 2014 15:59

На пресконференция в голямата конферентна зала беше представен проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На нея присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев,  проф. Валентин Гоев - зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова – зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Иван Модев, директор на дирекция „Структурни фондове и образователни програми“ в Министерството на образованието и науката, преподаватели и студенти.

Откриването на пресконференцията. Отдясно наляво: Иван Модев, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, Николай Бакърджиев.

„Този проект има за основна цел да се разработи система за кариерното развитие на преподавателите. Идеята е тази система да стане основата за академичното развитие на преподавателите”, заяви при откриването на пресконференцията заместник-ректорът проф. д-р Валентин Гоев, ръководител на проекта.

Участниците в пресконференцията в голямата конферентна зала

В края на януари бяха представени впечатляващите резултати от изпълнението на мащабния проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“. Днес ще бъдат представени резултатите от друг мащабен проект на УНСС - „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“. Това заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и подчерта, че и двата проекта, по които работиха представители на академичната ни общност, са свързани с осъществяването на стратегически цели в дейността на нашия университет, които са неделима част от политиката на академичното ръководство, своеобразен отговор на УНСС на предизвикателствата на времето, на императива да бъдем в крак с най-модерните форми на обучение. Непрекъснато да повишаваме качеството на образователните услуги, което е невъзможно без кариерното развитие на преподавателския състав, акцентира проф. Статев.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вторият отляво надясно)подчерта, че повишаването на качеството на образователните услуги е невъзможно без кариерното развитие на преподавателския състав

Ректорът изрази своята убеденост, че екипът, осъществил проекта под ръководството на проф. Валентин Гоев, ще даде своя значим принос за реализирането на тази ключова задача.

Проф. Гоев (първият отдясно наляво) представи целите и резултатите от проекта

УНСС е един от водещите университети в страната. От 2008 г. досега той има вече няколко сключени договора: за студентски практики, за подкрепа за развитието на докторанти, млади учени, актуализиране на учебните програми, създаване на електронни форми на дистанционно обучение, повишаване на квалификацията на преподавателите във висшето образование, европейски стипендии и др., отбеляза Иван Модев. Според него най-важното на този проект е да се създадат стандарти, които да бъдат добра практика и за другите висши училища. „През тази година броят на завършилите средно образование е 59 хил., а местата  за прием, заявени от висшите училища - 77 хил.  Намираме се в изключително конкурентна среда и всички стратегии, които УНСС успя не само да разработи, а и да внедри, могат да бъдат подходящ модел, който да направи привлекателно нашето висше образование“, подчерта той.

Доц. д-р Росен Кирилов презентира системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите

По време на пресконференцията беше направена презентация на разработената в рамките на проекта Система за оценка и прогнозиране на кариерното развитие на университетските преподаватели. Участниците се запознаха със съдържанието на провежданите курсове за повишаване на чуждоезиковите компетенции, както и на компетенциите за актуализация на учебни програми, съобразно изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS), и за работа със съвременни библиотечно-информационни системи.

 

 

 

Галерия снимки от Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС ...